Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019–2022, Del 2 Kommunspecifika redogörelser

Om publikationen

Löpnummer:
2019:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

En aktuell översiktsplan
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla kommunens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning samt hushållning med naturresurser. Översiktsplanen är också viktig för att den statliga och regionala planeringen ska kunna väga in
kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering av ny infrastruktur.

Översiktsplanen måste vara aktuell för att fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell i förhållande till de krav som finns i plan- och bygglagen eller om det behöver göras om, helt eller delvis (3 kap 27 § PBL).

Sammanfattande redogörelse – del 2
Som underlag till kommunernas aktualitetsprövning ska Länsstyrelsen minst en gång under varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse, och även när en kommun begär det. I redogörelsen ska synpunkter i fråga om de statliga och mellankommunala intressena som har betydelse för översiktsplanens aktualitet redovisas (3 kap 28 § PBL).

Nedan redovisas i kortfattad form de nya statliga och mellankommunala frågor vilka berör Värmlands kommuner. Redovisningen presenteras kommunvis och utgår från början av mandatperioden 2014–2018 eller det året den kommunomfattande översiktsplanen antogs eller aktualitetsförklarades. En mer utförligt redovisning av de statliga och mellankommunala intressena finns i Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019–2022, del 1.

Kontakt