Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019–2022, Del 1: Länsövergripande redogörelse, Agenda 2030 och hållbara översiktsplaner

Om publikationen

Löpnummer:
2019:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det är vår vision, men också något som passar väl in i de globala hållbarhetsmålen. FN:s beslut om Agenda 2030 togs vid början av föregående mandatperiod och har redan gjort avtryck i hur stat och kommun arbetar tillsammans för en mer hållbar framtid. Kommunernas översiktsplaner har en viktig roll som strategiskt måldokument och vägvisare i detta arbete.

Mycket har hänt under den föregående mandatperioden och sedan FN antog de globala målen. Många nya mål för en hållbar samhällsutveckling har tagits fram. Nya klimatavtal gäller och utsläpp ska minskas. Bostads- och infrastrukturplanering ska gå hand i hand. Samhällsplaneringen ska skapa attraktiva miljöer för människor att leva och bo i. Digitaliseringen ska ge nya möjligheter till inflytande och insyn. Öppenhet och engagemang ska prägla samhällsbyggnadsprocessen, stärka mänskliga rättigheter och lyfta barnens perspektiv.

Denna rapport är en sammanfattande redogörelse för Värmlands län. Den tar upp en rad olika statliga och mellankommunala frågor som är aktuella för kommunernas
översiktsplanering. Den kan användas både som informationskälla och utgångspunkt i
översiktsplanearbetet men det huvudsakliga syftet är att göra det lättare för kommunerna att se över sina översiktsplaner och hålla dem relevanta och uppdaterade. Dialogen mellan stat och kommun är en viktig del av processen att ta fram en översiktsplan och Länsstyrelsen ser fram emot fortsatt gott samarbete i detta viktiga arbete.


Kontakt