Risk- och sårbarhetsanalys Värmlands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:26

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Risk- och sårbarhetsanalys 2016

Syftet med analysen uppnås bland annat genom ökade kunskaper om vilka hot, risker och sårbarheter som förekommer inom myndighetens verksamhetsområde och inom det geografiska området. Analysen ska resultera i riskreducerande åtgärder.

Ett stort antal risker har identifierats varav vissa är lokalt/regionalt specifika. De risker som bedömts hota det skyddsvärda mest är översvämning, omfattande elavbrott, stor transportolycka, störningar i dricksvattenförsörjningen och klimatpåverkan. Analysen visar att det finns en förbättringspotential för beredskapen i länet och på myndigheten.

Ett antal åtgärdsförslag har tagits fram, flertalet är rekommendationer om ökad samverkan, övning samt fördjupad analys.

Kontakt