Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 med förlängningsåren 2021-2022

Om publikationen

Löpnummer:
2016:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
218
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Refional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Uppdaterad för år 2021. Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel. Vidare skildras bakgrunden till prioriteringarna samt målbilder för syftet med de olika åtgärderna. De arbetssätt Länsstyrelsen kommer tillämpa för att samordna insatser med andra aktörer och finansieringskällor beskrivs också. En strategi för kommunikation är en del av handlingsplanen, för att säkerställa att information når ut till målgrupperna.

Partnerskapet, som består av representanter för olika intressen i länet, har en viktig roll i arbetet med handlingsplanen. De bidrar till att nå målen med programmet bland annat genom att ge underlag till prioriteringarna, att sprida information och att mobilisera länet. Partnerskapet har stor betydelse som ett forum där man kan se helheten i de olika insatser som görs för landsbygdens utveckling. En central del av arbetet är att få ut information om programmet till de som kan söka stöd och till andra som berörs. Det är viktigt att visa hur programmet bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Kontakt