Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslagsbild på rapport regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2020. Visar bostäder vid Värmskogs vandrarhem.

Rätten till bostad, än viktigare i ovissa tider.

Denna bostadsmarknadsanalys baseras på bostadsmarknaden 2019. Hur covid-19 kommer att påverka framtiden är idag för tidigt att säga. Men enligt FN:s konventioner om barns- samt mänskliga rättigheter har alla människor rätt till en lämplig bostad. Bostadsförsörjningen är även ett led i länets arbete med de globala målen i Agenda 2030. Inom ramen för detta ska Länsstyrelsen utöver ordinarie arbete inom bostadsförsörjning särskilt arbeta med att stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar av barnfamiljer under 2020.

Länets kommuner arbetar också löpande med bostadsförsörjning och Agenda 2030 på olika sätt men ofta strategiskt via kommunala mål i bostadsförsörjningsprogram. Eller operativt genom att tillhandahålla lämpliga bostäder genom både ny- och ombyggnation samt renoveringar.

Värmland har de senaste åren haft en stadig befolkningsökning, vilket fortsatte under 2019. Stora skillnader i befolkningsutveckling finns däremot hos kommunerna, där flertalet haft en minskning av befolkningen. Den tidigare starka konjunkturen har avmattats relativt kraftigt under 2019. Antalet sysselsatta har också sjunkit och arbetslösheten har ökat. De största utmaningarna för länets bostadsbyggande är ekonomiska faktorer som höga produktionskostnader, svårigheter att få lån samt nedskrivningsregler.

Under 2019 färdigställdes 644 bostäder, vilket är det lägsta antalet sedan 2014. Samma minskning ses i antalet påbörjade bostäder och beviljade bygglov. Det förväntade bostadsbyggandet är däremot högt för de kommande åren.

Tillgången till bostäder för vissa särskilt sårbara grupper har förbättrats något under 2019 även om behovet fortsatt är stort. Bostadsförsörjning innebär utöver nyproduktion också att förvalta och rusta upp det befintliga beståndet.

Statliga stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande har utvecklats med en del skärpta krav för att tillgodose att det byggs bostäder med rimlig hyra och som är avsedda för unga och personer som har sociala kontrakt.

Kort sammanfattning:

  • Värmlands befolkning ökade med 932 personer under 2019, det finns dock stora lokala skillnader i befolkningsutvecklingen.
  • 9 av 16 kommuner har ett underskott på bostäder i kommunen som helhet och 11 av 16 har ett underskott i centralorten.
  • 644 bostäder färdigställdes i Värmland 2019 vilket är den lägsta siffran sedan 2014.
  • 666 bostäder påbörjades under 2019 vilket är en minskning på cirka 20 procent jämfört med 2018 och 2017.
  • Trots en osäker framtid förväntas byggandet i Värmland fortsatt ligga på en hög nivå och 1626 bostäder förväntades påbörjas under 2020 vid kommunernas enkätsvar i januari 2020.
  • Ekonomiska faktorer är fortsatt den största begränsande faktorn för bostadsbyggande i länet.
  • Bostadsförsörjning med extra fokus på särskilt sårbara grupper är fortsatt en stor utmaning i länet.

Kontakt