Regional bostadsmarknadsanalys - Kommunerna planerar för bostadsbyggandet. Värmlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0254-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Regional bostadsmarknadsanalys

Värmlands befolkning ökade med 3430 personer under 2016, den största befolkningsökningen för länet i modern tid. Det innebär att trots en reell ökning i nybyggnationen rapporterar de flesta kommunerna i länet ett underskott av bostäder.
Det är främst hyresrätter samt lägenheter i centralorter som efterfrågas. Befolkningsökningen kan väntas fortsätta även under 2017 och 2018 då ett stort antal asylsökande kommer få besked om uppehållstillstånd.

Nybyggnationen ökade under 2016 och förväntas ligga på en fortsatt hög nivå några år framöver. En bakomliggande orsak till ökningen är det gynnsamma konjunkturläget, men att så många bostadsprojekt har kommit igång är också ett kvitto på den goda planberedskap som de värmländska kommunerna har haft. Nästan hälften av de bostäder som byggs i länet är hyresrätter.

Under 2016 byggdes även ett stort antal studentlägenheter och bostäder för äldre.

Svaga marknadsförutsättningar anses fortfarande som den mest begränsande faktorn för byggande av bostäder i Värmland. Svårigheter att få lån och otydlighet kring tillämpning av avskrivningsreglerna betraktas som problematiskt. Goda
transportförbindelser, i synnerhet mellan Oslo och Stockholm, kvarstår som en av de viktigaste förutsättningar för en fungerande och livskraftig bostadsmarknad i Värmland.

Bostadsmarknadsanalysen beskriver läget på den värmländska bostadsmarknaden och bygger på uppgifter från den årliga bostadsmarknadsenkäten som kommunerna besvarar och som sammanställs av Länsstyrelsen och slutligen Boverket. Statistiska uppgifter hämtas från SCB och annan regionalt framtagen statistik.

Kontakt