Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2019. Värmlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:28
Diarienummer:
501-10907-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport utgör Länsstyrelsen i Värmlands läns regionala årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen 2019. Uppföljningen innehåller en beskrivning av åtgärdsarbetet i länet samt en bedömning av miljötillståndet och utvecklingen i miljön för respektive miljökvalitetsmål.

I Värmlands län bedöms delar av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. Trots ett aktivt och långsiktigt åtgärdsarbete, bedöms övriga
miljökvalitetsmål inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel. Den dominerande utvecklingstrenden är neutral.

Kontakt