Life Vänern 2014-2018 - för en öppen och levande skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
2018:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Broschyr/folder

LIFE Vänern är ett EU-finansierat projekt som under åren 2014-2018 drivs av Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland med syfte att restaurera viktiga naturmiljöer i natura 2000-områden i och omkring Vänern. Åtgärderna som ingår i projektet ska bidra till gynnsam bevarandestatus för fågelarter och naturtyper som finns utpekade i EU:s art- och habitatdirektiv samt i fågeldirektivet.

Ett huvudtema i projektet har varit åtgärder mot igenväxningen i viktiga naturmiljöer. I vänerområdet pågår, liksom på många andra håll i landet, en omfattande igenväxning med träd och buskar. Orsaken till igenväxningen är bl.a. att gamla slåtter- och betesmarker blivit olönsamma samt att regleringen av Vänern har ändrats så att sjön inte tillåts variera på samma sätt som tidigare.

Ett annat tema i projektet har varit att skapa ostörda häckningsplatser för arter som är viktiga i ett EU-perspektiv, t. ex. fisktärna, silvertärna, fiskgjuse och havsörn. Slutligen har projektet även satsat på att sprida information om Vänerns natur och att bygga ut besöksanläggningar på några platser. Den övergripande målsättningen är att såväl människor, djur och växter ska få plats att vistas och leva vidare kring vårt vackra sjö, Vänern!

Kontakt