Klimat- och sårbarhetsanalys. Värmland i ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2020:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag Klimat- och sårbarhetsanalys

Klimat- och sårbarhetsanalysen är en sammanställning av befintlig kunskap om klimatförändringarnas påverkan i Värmlands län. Analysen sammanställer de främsta konsekvenserna av ökade temperaturer, ändringar i nederbörd och vattenflöden inom olika sektorer: kommunikationer, energi- och vattenförsörjningssystem, bebyggelse, areella näringar, människors hälsa, naturmiljö.

I slutet av seklet beräknas årsmedeltemperaturen i Värmlands län att öka med cirka 3–5 grader, med lägre temperaturer i de norra delarna och varmare i de södra delarna. Värmlands årsmedelnederbörd ökar med cirka 20 % och den största ökningen sker under vintertid.

Tillrinning med återkomsttid 10 år respektive 100 år tilltar i storlek i de södra delarna av länet och en viss minskning ses i de norra delarna av länet.

Sammanfattningsvis visar analysen att följande är de främsta konsekvenserna inom respektive sektor:

  • Kommunikationer. Förutom direkta skador på infrastrukturen på grund av extremväder och minskad markstabilitet, kan de indirekta konsekvenserna av avbrott i elektronisk kommunikation och avbrott i trafiken bli mycket stora.
  • Energi- och vattenförsörjningssystem. Minskat behov av uppvärmning och ökat behov av kylning. Diverse kvalitativa vattenproblem, men även en ökad sannolikhet för vattenbrist. Extremväder kan skada systemen.
  • Bebyggelse. Bebyggda områden och anläggningar utsätts för höga temperaturer och översvämningar samt ras och skred. Dagvatten- och avloppssystem samt reningsverk blir överbelastade. Igenväxning är ett av de största hoten mot det biologiska kulturarvet.
  • Areella näringar. Ett varmare klimat innebär en ökad avkastningspotential, att nya grödor kan odlas, en ökad sommarturism och en ökning av varmvattenarter. Men klimatförändringarna kan också innebära en ökning av skadeinsekter och svampar, skogsbränder, värmestress, översvämningar och en minskning av kallvattenarter.
  • Människors hälsa. Klimatförändringarna kan både ge direkta effekter på människors hälsa som en följd av väderhändelser och indirekta effekter genom att det påverkar ekosystem, ekonomier samt sociala strukturer.
  • Naturmiljö. Många växt- och djurarter kan finna det svårt att anpassa sig eller förflytta sig i takt med klimatförändringarna. För sydliga arter som har sin nordliga gräns i Värmland kan klimatförändringen istället bli till en fördel.

Kontakt