Kiselalger i Värmlands län 2018 – en undersökning av 67 vattendragslokaler

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
2019:14
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
208
Publikationstyp:
Rapport

I Värmlands län undersöktes år 2018 kiselalger på 60 lokaler i vattendrag. Undersökningen är ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning. Vattenni-vån var låg eller mycket låg på samtliga provpunkter. Ytterligare sju lokaler skulle ha undersökts, men de var uttorkade och utgick.

Eftersom detta i första hand är en surhetsundersökning ingick inga lokaler som är riktigt negativt påverkade av näringsämnen och/eller lättnedbrytbar orga-nisk förorening. Alla lokaler hamnade i klass 1, hög status. Viss påverkan kunde konstateras på någon lokal genom något lägre IPS-index.

Vad gäller surhet hamnade de flesta lokalerna (39 st.) i alkaliskt (årsmedel-värde för pH över 7,3) eller nära neutralt (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3), vilket indikerar goda surhetsförhållanden. Många av dessa lokaler hade mycket låg diversitet, vilket ofta är en indikation på någon form av störning, som skulle kunna bero på uttorkningseffekt, stora variationer i pH, eller liknande. På grund av att det dominerande taxat var artgruppen Achnanthidium minutissi-mum, som ingår i uträkningen av ACID-indexet, är det möjligt att indexvärdet blir något för högt på vissa lokaler. Surhetsindexet ACID är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7. Det visar dock att det åtminstone inte vid provtillfället var sura förhållanden, eftersom detta art-komplex är surhetskänsligt. 17PVX0233 Medskogsån, 17PVX0085 Hynnan, 17PVX0253 Viksforsälven och 17PVX0230 Åsjöälven låg nära eller relativt nära gränsen mot måttligt sura förhållanden.

Till godkänt-gränsen hör även måttligt sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under 6,4) och det konstaterades på 19 lo-kaler. 17PVX0228 Skåltjärnsälven, 17PVX0238 Ljusnan us Sikvillen, 17PVX0057 Fämtan och 17PVX0297 Havsjöälven hamnade dock i den nedre, dvs. sämre delen av klassintervallet.
I sura förhållanden hamnade 17PVX0239 Lembergsälven, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,5-5,9 och/eller att pH-minimum varit lägre än 5,6. 

Den okalkade referenslokalen 17PVX0005 Pyntbäcken visade mycket sura förhållanden, liksom den stabilt visat de flesta åren. Det betyder att årsmedel-värdet för pH är lägre än 5,5 och/eller att pH-minimum är under 4,8. Här är antalet räknade arter relativt lågt, liksom diversiteten, vilket inte är ovanligt i mycket sura vatten.

Ett flertal lokaler visade ett bättre resultat 2018 än vad treårsmedelvärdena visar. Pyntbäcken har dock stabilt visat mycket sura förhållanden under i stort sett hela perioden 2007 till 2018.

Kontakt