Kiselalger i Värmlands län 2017 – en undersökning av 67 vattendragslokaler

Om publikationen

Löpnummer:
2018:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
238
Publikationstyp:
Rapport

I Värmlands län undersöktes år 2017 kiselalger på 67 lokaler i vattendrag. Undersökningen är ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning. Bara en av lokalerna är en okalkad referenspunkt, 17PVX0005 Pyntbäcken.

Statusklassningen av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. Eftersom detta i första hand är en surhetsundersökning var ingen lokal riktigt negativt påverkad av näringsämnen och/eller lättnedbrytbar
organisk förorening. De flesta hamnade i klass 1, hög status och bara två, 17PVX0015 Lianeälven och 17PVX0189 Åshagsbäcken, i den något sämre klassen, god status (klass 2). Viss påverkan kunde även ses i några av lokalerna med hög status, t.ex. 17PVX0046 Vrångsälven, 17PVX0060 Silbodalsälven och 17PVX0138 Rinnälven, men inget anmärkningsvärt.

Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7. De flesta lokaler (58 st.) klarade godkänt-gränsen, dvs. de hade måttligt sura förhållanden eller bättre. Ett flertal låg dock mer eller mindre nära gränsen mot sura förhållanden. Särskilt nära låg 17PVX0163 Viggan mellan, 17PVX0202 Hjorttjärnsbäcken och 17PVX0037 Svartälven nedre. Det bör även påpekas att på flera lokaler har surhetsbedömningen pendlat mellan åren, vilket indikerar instabila förhållanden.

Åtta lokaler 2017 bedömdes ha sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,5-5,9 och/eller pH-minimum under 5,6), vilket betyder att de kan vara försurade (Naturvårdsverket 2007). Dessa är 17PVX0024 Götån, 17PVX0054 Höksjöälven, 17PVX0166 Tuppbäcken, 17PVX0168 Mangslidälven övre, 17PVX0178 Östra Jolen, 17PVX0194 Tåsan, 17PVX0200 Rattsjöälven och 17PVX0225 Ned Tällbergsälven. Götån ligger i den nedre, sämre delen av klassintervallet.

Den okalkade referenslokalen 17PVX0005 Pyntbäcken visade mycket sura förhållanden, vilket tyder på att årsmedelvärdet för pH är lägre än 5,5 och/eller att pH-minimum är under 4,8.

Kontakt