Inventeringsrapport 2016–2017. En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Värmlands län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I den här rapporten redovisas en
sammanställning av de fastställda resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2016/2017.

Inventeringarna av lo och varg utfördes av länsstyrelsens personal genom systematisk avsökning av länet och med stor hjälp av allmänhetens rapportering av rovdjursobservationer via rapporteringsverktygen skandobs.se och Skandobs Touch. Länsstyrelsen håller på att ytterligare utveckla inventeringsmetodiken vad gäller användning av övervakningskameror.

Resultatet av lodjursinventeringen 2016/2017 är 9 länsegna familjegrupper (hona med unge eller ungar), men länet berörs av 11 familjegrupper. Föregående inventeringssäsong var resultatet 11 länsegna familjegrupper. Det innebär att Värmland för andra året i rad ligger på eller över miniminivån på 9 familjegrupper
efter några års svacka i populationsutvecklingen för lodjur.
Variationerna i antal familjegrupper kan variera ganska mycket från år till år. Länsstyrelsen bedömer att det är risk för att resultatet från denna säsong är en underskattning på grund av
dåliga inventeringsförhållanden i de södra delarna av länet där lodjursstammen sannolikt är tätast.

Antalet länsvisa vargrevir (familjegrupper och par) var 18,8 stycken under vintern 2016/2017. Totalt har föryngring bekräftats i 12,5 länsegna revir. Vargstammens utveckling i länet har stabiliserats de senaste åren genom strikt kontrollerad
licensjakt, i enlighet med den regionala förvaltningsplanen.

Av nio kända kungsörnsrevir har åren 2016 och 2017 gett varsin lyckad häckning. Utvecklingen av en sakta ökning i revir beror mest troligt på en ökad kunskap om Kungsörnens utbredning i länet.

Vi har i Värmlands län för första gången under modern tid fått en dokumenterad björnföryngring bestående av en hona med tre ungar. Utöver det bedömer Länsstyrelsen att björnstammens storlek och spridning i länet ungefär överensstämmer med resultatet från 2012 års spillningsinventering. Den 31
oktober 2017 kommer den nya spillningsinventeringen avslutas vilket kommer ge en mer noggrann beräkning av björnstammen i länet.

Samarbetet med järvforskningsprojektet för att bygga upp kunskapen kring järv i skogslandskapet har fortsatt. Utöver inventering genom spårning, DNA-insamling och fotostationer så har två järvar kunnat fångas och förses med GPS-sändare. En
järvföryngring har bekräftats hittills i år.

Kontakt