Inventering av skapanior i tre vattendrag i Värmland 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Omslag skapanior 2012

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har Henrik Weibull, Naturcentrum AB, under oktober 2012 inventerat skapanior vid tre vattendrag i länet. Skapanior är små bladlevermossor som ofta växrer på död eller förmultnande ved i fuktiga miljöer. Flera skapanior är hotade, hit hör exempelvis timmerskapania Scapania apiculata, mikroskapania S. carinthiaca och svämskapania S. glaucocephala, vilka också finns med i ett av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter.

Vid 2012-års inventering besöktes vattendragen Svartån, Torgilsrudsälven och Långlikan. I rapporten kan du läsa om flera intressanta fynd bland hotade och sällsynta kryptogamer, bl.a. fynd av den extremt sällsynta vedtrådmossan.

Kontakt