Inventering av skapanior i fem vattendrag i Värmland 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2013:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Skapanior

Hösten 2010 genomförde Henrik Weibull, Naturcentrum AB, på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland en inventering av skapanior på ved vid vatten vid utvalda sträckor vid fem vattendrag i länet. Arterna som var i fokus var timmerskapania
Scapania apiculata, mikroskapania S. carinthiaca och svämskapania S.glaucocephala, arter som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. De utvalda inventeringssträckorna fanns vid vattendragen
Skäftdalsbäcken, Hästabäcken, Svartån vid Moängarna, Öjenäsbäcken och Mörtebäcken. Dessutom gjordes en översiktlig inventering vid Svartå gamla bro.

Vid Öjenäsbäcken påträffades inte mindre än 97 stockar med timmerskapania Scapania apiculata vilket gör detta till Sveriges klart individrikaste lokal för arten! Av de tre eftersökta vatten-ved-skapaniorna hittades timmerskapania på två av de fem undersökta lokalerna och även på en ytterligare upptäckt lokal vid Svartåns gamla bro. Arten hittades på sammanlagt 121 stockar. Dessutom hittades de rödlistade vedlevande arterna vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum, vedsäckmossa Calypogeia suecica, liten hornflikmossa Lophozia ascendens, vedflikmossa Lophozia longiflora och vedlavklubba Multiclavula mucida, och Natura 2000 arterna grön sköldmossa Buxbaumia viridis och platt spretmossa Herzogiella turfacea.

Kontakt