Högre regional grundsyn för totalförsvaret i Hallands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro län samt Militärregion Väst under perioden 2017–2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017
Diarienummer:
457-4083-2017
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Dokumentet är framtaget gemensamt av dessa fem myndigheter. Det är en tillämpning och anpassning av den nationella grundsynen (MSB-Försvarsmakten) från 2016. Med högre regional grundsyn menas övergripande och principiella frågor som är gemensamma för helheten mellan de fyra länen och Militärregion Väst. Det handlar om förberedelser för höjd beredskap och krig, särskilt kring ledning, samordning och vissa prioriteringsfrågor.

Dokumentet är utarbetat mot bakgrund av att länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Det bör understrykas att den högre regionala grundsynen uttrycker vad, men inte hur. Dokumentet syftar till att utgöra stöd och vägledning till regionala aktörer i grundläggande gemensamt arbete under perioden. Det syftar också till att beskriva en gemensam syn på vissa grundläggande prioriteringar.

Kontakt