Handlingsplan för arbetet med byggnadsminnen i Värmland 2017-2022

Om publikationen

Löpnummer:
2016:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Syftet med handlingsplanen är att beskriva hur arbetet med Värmlands byggnadsminnen ser ut i dagsläget och våra framtida prioriteringar och önskemål. Handlingsplanen är ett konkret
arbetsdokument, ett deldokument, under kulturmiljöstrategin för Värmlands län.

Målet är att genom urvalet av värmländska byggnadsminnen ge en mer rättvisande bild av länets och medborgarnas historia genom att lyfta fram bebyggelsekategorier som är underrepresenterade i det nuvarande byggnadsminnesurvalet samt ta fram urvalsprinciper för nya byggnadsminnen.

På sikt ska även tillfredsställande kunskapsunderlag och dokument om Värmlands samtliga byggnadsminnen finnas tillgängligt för internt och externt bruk. Ett mål i förlängningen är även att ärendehanteringen ska kunna ske smidigare och effektivare.

Ett mål med arbetet med de befintliga byggnadsminnena är att arbetet ska ske i dialog med byggnadsminnesägarna och andra aktörer genom att Länsstyrelsen till exempel är initiativtagare till fler tillsynsbesök.

Handlingsplanen gäller mellan 2017– 2022 och ska därefter revideras och uppdateras.

Kontakt