Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor - handlingsplan för Värmland 2018-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2018:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

I regeringsbeslut 2017-12-18 ska Länsstyrelserna i samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, det civila samhället och näringslivet utveckla sektorsövergripande regional strategier och handlingsplaner i syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

I Värmland finns ett myndighetsgemensamt nätverk mot våld i nära relationer vilket utgör plattformen för den regionala handlingsplanen. Även civilsamhället och näringslivet kommer att finnas med i arbetet att genomföra handlingsplanen.

Utgångspunkten för handlingsplanen är den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett syfte bör vara att förbättra insatser till enskilda barn och vuxna.

Grunden för att kunna arbeta mot mäns våld mot kvinnor är att synliggöra våldet genom att fråga om våld – både om våldsutsatthet och våldsutövande. Därför är den aktiviteten i handlingsplanen fetmarkerad och kommer att få särskilt fokus då samtliga myndigheter i nätverket har gemensamt ansvar att upptäcka och synliggöra våldet.

Varje medlem i nätverket för myndighetssamverkan har i ansvar att förankra handlingsplanen i den egna organisationen och därefter implementera och förbättra arbetet. Ansvaret innebär också att fortsätta göra den nationella och regionala strategin känd i länet till både myndigheter, civilsamhället och näringslivet.

Länsstyrelsen samordnande myndighet inom området mäns våld mot kvinnor. I nuläget finns nätverken Myndighetssamverkan våld i nära relationer, Kvinnofridsnätverket för socialtjänsten, Referensgruppen för ideella aktörer och Referensgruppen för politiker. Inom området jämställdhet samordnas ett nätverk och ett nyhetsbrev ges ut fyra gånger per år till de cirka 300 olika aktörer som är anslutna till Ett Jämställt Värmland.

Kontakt