Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag fjärilsfauna

Denna inventering av fjärilar på restaureringsmarker i naturreservaten Abborrtjärnsberg och Ritamäki i Torsby kommun utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland åren 2010, 2013 och 2014.

Sammanlagt observerades 28 arter av fjärilar inom gruppen äkta dagfjärilar och bastardsvärmare. Inventeringen visar att antalet arter och individer av fjärilar på restaureringsmarkerna i de båda reservaten totalt sett är relativt lågt. Små variationer som beror på slumpvisa faktorer får därför stort genomslag.

Länsstyrelsen Värmland är från 2010 till 2014 med och driver ett LIFE-projekt kallat ”Foder & Fägring”. Det är ett samarbetsprojekt mellan 4 län (Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Värmland) och omfattar 62 projektområden varav fyra ligger i Värmland. Syftet med projektet är bland annat att restaurera tidigare hävdade gräsmarker för att på så sätt gynna den biologiska mångfald som är knuten till den typen av miljö.

Parallellt med restaureringarna genomförs olika former av uppföljning för att försöka visa på de förändringar som projektet skapar. En del av uppföljningen rör dagaktiva fjärilar vilka inventerades inom slåttermarkerna vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki. I denna rapport presenterar inventerare Dan Mangsbo sina resultat från inventeringarna 2010, 2013 och 2014. Det första inventeringstillfället representerar läget innan åtgärderna påbörjades och det sista representerar läget vid projektets slut.

Efter att projektet avslutas kommer slåttermarkerna att fortsatt skötas genom slåtter i Länsstyrelsens regi. Även fjärilsfaunan kommer att följas upp vidare inom projektområdena i Länsstyrelsens regi efter projektets slut, dock inte lika frekvent som under projektet.

Kontakt