Fältgentiana (Gentianella campestris) i Värmlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsida med bild på fältgentiana

Fältgentiana eller ”Svart Johannes”, som den lokalt kallas i västra Värmlands finnbygder, är en av de gräsmarksväxter som minskat mest i Sverige sedan mitten av 1900-talet. I Värmlands län känner vi idag till 42 lokaler där fältgentianan växer. Det handlar främst om gräsmarker som sköts på traditionellt sätt med slåtter och höbärgning. Drygt hälften av fältgentianans aktuella lokaler i länet ligger inom skyddade områden eller omfattas av skötselavtal inom Landsbygdsprogrammet. På omkring en tredjedel av lokalerna växer fler än 100 plantor av fältgentiana, vilket anses vara gränsen för att klassa en delpopulation som någorlunda säker på sikt.

Hotbilden mot fältgentianan i Värmlands län består främst i upphörd eller förändrad hävd på de kvarvarande lokalerna. Ingen nyetablering, risker med små populationer, spridning av invasiva arter och effekter av klimatförändring är andra exempel på utmaningar i arbetet med att bevara fältgentianan i länet.

Fältgentianan ingår i ett särskilt åtgärdsprogram för hotade arter som beslutats av Naturvårdsverket. För att bevara fältgentianan i Värmlands län föreslås åtgärder såsom:

  • rådgivningsinsatser om skötsel av gräsmarker med fältgentiana,
  • information om miljöstöd för skötsel av gräsmarker,
  • kurser med anknytning till ängsskötsel,
  • ta fram förslag på lokaler som prioriteras för restaurerings- och skötselåtgärder,
  • på kort sikt skapa tio nya lokaler med fältgentiana genom fröspridning,
  • övervakning av fältgentianans populationsutveckling i samarbete med floraväkteriet.

Kontakt