Energi- och klimatstrategi för Värmland

Om publikationen

Löpnummer:
2019:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Strategi
Energi- och klimatstrategi

Värmlands energi- och klimatstrategi ska bidra med vägledning i för­hållande till de långsiktiga klimat- och energimål som riksdagen har beslutat om. Strategin pekar ut riktningen mot målen och vilken ambitionsnivå som krävs i det regionala arbetet för att länet ska kunna bidra till att målen uppnås. Strategin ska även främja samord­ning i detta arbete. Tidshorisonten för strategin är samma som för de nationella målen, det vill säga till år 2045.

Energi- och klimatstrategin vänder sig i första hand till alla myndighe­ter, företag och organisationer i Värmland som verkar inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Genomförandet av strategin byg­ger på frivilliga åtaganden och samverkan.

 

Kontakt