Bottenfauna i Värmlands län 2018 - en undersökning av 30 vattendrag och tre sjöar

Om publikationen

Löpnummer:
2019:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län har Ekologgruppen analyserat bottenfaunan vid 30 lokaler i rinnande vatten och tre sjölitoraler inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Fyra extra undersökningar redovisas i rapporten. Älgån nr 112 och 113 i april 2018, samt Acksjöälven nr 534 och 540 i november 2017, resultaten från de totalt 37 olika provtagningarna bedöms var för sig nedan. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts. Vid två lokaler kunde försurnings- och föroreningspåverkan inte bedömas på grund av uttorkningspåverkan (Gravälven 147 och Acksjöälven 534 okt-18). Föroreningspåverkan bedöms inte i sjöar.
Efter den extremt långa, varma och torra sommarperioden 2018 befarades att resultatet skulle påverkas negativt, men inga stora förändringar kan ses jämfört med tidigare år.


Försurningspåverkan enligt försurningsindex NV 4913 (tabell 1): 

 • Betydlig försurningspåverkan vid en lokal (Acksjöälven, Kvarnheden 272)
 • Måttlig försurningspåverkan vid tio lokaler
 • Obetydlig försurningspåverkan vid övriga 24 lokaler.

Organisk/eutrofierande föroreningspåverkan i vattendrag enligt NV 4913 (tabell 1):

 • Svag påverkan vid sju lokaler
 • Obetydlig påverkan vid övriga 25 lokaler.

Naturvärde (tabell 1):

 • Mycket högt hade två lokaler (Öjenäsbäcken och Älgån Smedlyckan oktober)
 • Högt naturvärde vid åtta lokaler
 • Allmänt naturvärde på övriga 27 lokaler.

Sammanvägd ekologisk status enligt HaV HVMFS 2013:19 (tabell 3):

 • Otillfredsställande/Dålig status hade en lokal (Acksjöälven, Kvarnheden 272)
 • Måttlig status hade tre undersökningar
 • God status hade 15 undersökningar
 • Hög status hade 18 undersökningar.

Kontakt