Biotopkartering av vattendrag i Värmlands län 2005 - 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2013:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Biotopkarteringsprojektet slutfördes under september 2010 efter att ha pågått under sex somrar.

Totalt inventerades 478 vattendrag (2 909 km) inom de 10 olika delavrinningsområdena; Vänerns närområde, Glomma, Upperudsälven, Byälven, Borgviskälven, Norsälven, Klarälven, Alsterälven, Visman och Gullspångsälven.

Inventeringen har främst inriktats på vattendrag med höga kända naturvärden och omfattar uppgifter om olika biotopvariabler, påverkan potentiella nyckelbiotoper och vandringshinder.

Totalt inventerades 8 778 vattendragssträckor och 2 379 vandringshinder.

Inventeringsresultaten visar att det förekommer många fina vattendragsmiljöer med höga naturvärden i länet. Strömmande vatten dominerar utmed 26 % av den totala inventerade vattendragssträckan

Kontakt