Åtgärdsprogram för sandödla, 2014–2017

Om publikationen

Löpnummer:
Naturvårdsverkets rapport 6597
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2014−2017 för att förbättra sandödlans bevarandestatus i Sverige.

Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter, varigenom kunskapen om och förståelsen för arten eller naturtypen ökar. Förankringen av åtgärderna har skett genom samråd och en bred remissprocess där statliga myndigheter, kommuner, experter och intresseorganisationer haft möjlighet att bidra till utformningen av programmet.

Det här åtgärdsprogrammet är ett led i att förbättra bevarandearbetet och utöka kunskapen om sandödla.

Åtgärdsprogrammet för sandödla (Lacerta agilis) har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Sven-Åke Berglind, Länsstyrelsen i Värmlands län, Annica Gullberg, Högskolan i Gävle och Mats Olsson, Göteborgs universitet. Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på mål och angelägna åtgärder för sandödla.

Kontakt