Årsredovisning 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
168
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsens vision är att bidra till en hållbar utveckling i hela länet, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det behöver ske en avvägning av de insatser som görs så att hela länet utvecklas hållbart utifrån de tre aspekterna, något som passar väl in i Agenda 2030 – FN:s globala hållbarhetsmål.

Länsstyrelsen har en viktig uppgift i att verka för landsbygdsutveckling och värmländskt näringsliv. Det sker bland annat genom tillväxtanslaget, landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsfonden, som bidrar till förbättrade förutsättningar för att bedriva företag och annan utveckling på landsbygden.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att stärka det civila försvaret, utöver våra tidigare uppdrag att samordna förebyggande insatser, utbildning och övning i krisorganisation. Social hållbarhet är ett annat område där våra insatser ökar.

Vi står inför stora utmaningar vad gäller miljö- och klimatförändringar. Som ett led i miljömålsarbetet har ett regionalt program tagits fram under året. Åtgärdsprogrammet ska bland annat genomföras genom miljööverenskommelser mellan Länsstyrelsen och länets kommuner.

Vi gör ständiga åtgärder för att värna och skydda miljön. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur fortsätter. Ett flertal naturreservat har bildats under 2017. Dessutom har flera reservat restaurerats och vandringsleder iordningställts.

I dialogen med kommunerna i plan- och bostadsfrågor lyfts bostadsmarknadsfrågorna alltmer och Länsstyrelsen konstaterar att behovet av att utveckla bostadsbeståndet finns i samtliga länets kommuner även om förutsättningarna och behoven varierar kraftigt.

Det och mycket mer går att ta del av i årsredovisningen för verksamhetsår 2017.

Kontakt