Årsredovisning 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
164
Publikationstyp:
Rapport
Årsredovisningen 2016

Årsredovisningen 2016 innehåller dels en redogörelse av verksamhetens resultat i förhållande till de mål som regeringen har satt upp, dels finansiell information om länsstyrelsens ekonomiska resultat och ställning. Länsstyrelsens ekonomi är i balans. Vid slutet av år 2016 fanns ett mindre anslagssparande som kommer att återbetalas under våren.

Visionen för Länsstyrelsen Värmland är en hållbar utveckling i hela länet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med flera andra aktörer i länet för att nå målen. Under år 2016 har utvecklingen i Värmland, på flera områden, gått i önskad riktning. Företagandet stärks, arbetstillfällena har blivit fler och färre behöver gå arbetslösa. Nettoinflyttningen till länet ökar, bostadsbyggandet likaså och stora investeringar har gjorts i länet. Det skapar framtidstro.

Länsstyrelsen är angelägen om att fortsätta arbeta för att göra länet ännu mer attraktivt att verka och bo i. Vår verksamhet kraftsamlar för att nå regeringens mål och vår vision.

Kontakt