Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

För 2019 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 66 miljoner kronor för ändamålet. Medlen ska lysas ut och utbetalas under 2019. Länsstyrelsen Värmland disponerar över 2,59 miljoner kronor av dessa medel.

Ansökan

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Värmland och ska ha inkommit senast den 24 april 2019.

Ansökan görs på blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuell samarbetspart fyller i.

Ansökningsformulär med vägledning 2019 (Word)Word
Intyg samarbetspart 2019 (Word) Word
Checklista jämställdhet vid projektansökan (Word)Word

Skicka din ansökan till:
integration.varmland@lansstyrelsen.se

Blanketter för delrapport och slutrapport - § 37a - 2019

Delrapport 2019Word
Slutrapport 2019Word

Blanketter för delrapport och slutrapport - § 37a - 2018

Delrapport 2018Word
Slutrapport 2018Word

Blanketter för delrapport och slutrapport - § 37a - 2017

Delrapport 2017Word
Slutrapport 2017Word

Beslut och utbetalning

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 7 juni 2019.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 21 juni 2019.    

Prioriteringsgrunder 2019

Under 2019 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.

Länsstyrelsen Värmland har även valt att prioritera insatser som bidrar till att utveckla samverkan i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Kontinuerlig dialog

Länsstyrelsen Värmland län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden.

Delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttidpunkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Delredovisning/ar och slutredovisning skickas in till Länsstyrelsen Värmland.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontakt