Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

För 2018 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 66 miljoner kronor för ändamålet. Medlen ska lysas ut och utbetalas under 2018. Länsstyrelsen Värmland disponerar över 2 840 000 kronor av dessa medel.

Ansökan

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Värmland och ska ha inkommit senast den 23 april 2018.

Ansökan görs på blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuell samarbetspart fyller i.

Ansökningsformulär med vägledning 2018 (Word)Word
Intyg samarbetspart 2018 (Word)Word
Checklista jämställdhet vid projektansökan (Word)Word

Skicka din ansökan till:
integration.varmland@lansstyrelsen.se

Blanketter för delrapport och slutrapport - § 37a - 2018

Delrapport 2018Word
Slutrapport 2018Word

Blanketter för delrapport och slutrapport - § 37a - 2017

Delrapport 2017Word
Slutrapport 2017Word

Beslut och utbetalning

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 7 juni 2018.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 23 juni 2018.    

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Kontinuerlig dialog

Länsstyrelsen Värmland län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden.

Delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttidpunkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Delredovisning/ar och slutredovisning skickas in till Länsstyrelsen Värmland.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontakt