Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända - §37

Länsstyrelsen fördelar medel för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn. Medel kan sökas av kommuner och kommunalförbund.

Prioriteringsgrunder 2019

Under 2019 prioriteras insatser som syftar till att få till stånd insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att

  • underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet i kommunerna
  • utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta målgruppens etablering i samhället.

Målgrupp för insatserna 2019

  • Nyanlända
  • Ensamkommande barn

I kategorin nyanlända ingår:

  • personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
  • personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
  • kvotflyktingar
  • anhöriga till ovanstående grupper

I enlighet med den nuvarande lydelsen i förordningen kan insatser även riktas till utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera och är ensamkommande barn.

Medlen kan dock även användas för insatser för beredskap och kapacitet som avser både asylsökande och nyanlända ensamkommande barn, då de ensamkommande barnen tas emot i kommunen när de är asylsökande och sedan vanligtvis stannar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.

§ 37-medel kan under 2019 inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Ansökan

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Värmland och ska ha inkommit senast den 24 april 2019.

Ansökan görs på blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuell samarbetspart fyller i.

Ansökningsformulär med vägledning 2019 (Word)Word
Intyg samarbetspart 2019 (Word) Word
Checklista jämställdhet vid projektansökan (Word)Word

Skicka din ansökan till:
integration.varmland@lansstyrelsen.se

Beslut och utbetalning

Länsstyrelsen Värmland meddelar beslut till sökande. Utbetalning av medlen sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontinuerlig dialog

Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av insats för vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Värmlands län i enlighet med vad som anges i beslutet.

Slutredovisning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast två månader efter att projektet avslutats.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen. Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontakt