Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande, både för att de ska få en meningsfull sysselsättning under asyltiden, och för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samordning mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fl.länk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är något av följande:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka.

Ideella föreningar
En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten.

Trossamfund
Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

För 2019 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 139,4 miljoner kronor.

Under 2019 utlyses medel i två regionala utlysningsperioder samt en nationell utlysning. I den första regionala utlysningen i Värmland utlyses 3,046 miljoner kronor.

Prioriteringar

I den första utlysningen 2019 har Länsstyrelsen Värmland valt att prioritera:

 • insatser som bidrar till att utveckla samverkan i syfte att underlätta etableringen i samhälllet.

Det finns möjlighet att söka bidrag även för andra insatser som ryms inom syftet med bidraget för tidiga insatser samt för verksamhet på andra orter i Värmland.

Ansökan och ansökningstider

Ansökan görs på särskild blankett (se Så ansöker du). Till ansökan finns också ett intyg som eventuella samarbetsparter fyller i samt en särskild aktivitetsplan.

Sista ansökningsdag är den 20 mars 2019. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.

När vi har en ansökningsperiod igång ansöker du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss. Sista ansökningsdag för innevarande period är 20 mars 2019. Beslut fattas efter sista ansökningsdag. 

 1. Fyll i ansökningsblankett:

  Ansökan TIA-bidrag - ideella föreningar och trossamfund (Word)Word
  Ansökan TIA-bidrag - kommuner (Word)Word
  Checklista jämställdhet vid projektansökan (Word)Word
 2. Kompletterande bilageblanketter till ansökan:

  Aktivitetsplan (Excel)Excel
  Intyg samverkanspart medsökande (Word)Word
 3. Skicka din ansökan till
  integration.varmland@lansstyrelsen.se

  Alternativt till:
  Länsstyrelsen Värmland
  651 86 Karlstad

Föreningen Integration Kil
Föreläsningar, hälsokurser, läxläsning m.m.

Grums kommun
Hälsokurs, simundervisning, svensk arbetsmarknad m.m.

Röda korset Dalby - Sysslebäck
Samhällsinformation, studiebesök m.m.

Pingstförsamlingen i Karlstad
Språkcafé

ABF Värmland - Karlstad, Arvika
Svenska, samhällsinformation, simundervisning m.m.

Filipstad kommun
Samhällsinformation, idrottsaktiviteter, kulturevenemang m.m.

Röda korset Forshaga
Svenska, samhällsinformation, studiebesök m.m.

IGITEGO – Hagfors
Svenska, samhällsinformation, hälsoinsatser

Centrumkyrkan Säffle
Språkcafé

NBV Värmland - Arvika, Karlstad, Säffle, Filipstad, Torsby
Studiebesök, föreläsningar, hälsofrämjande aktiviteter m.m.

Grums Missionsförsamling
Språkcafé

Svenska kyrkan Säffle, Vision Bylunda
Mötesplats för meningsfull sysselsättning, språkträning, samhällsinformation m.m.

Föräldrastödet Värmland - Karlstad
Föräldrastödskurser

Svenska kyrkan Övre Älvdalsförsamling - Sysslebäck
Svenskastudier, språkträning, studiebesök, simundervisning m.m.

NTF - Hela Värmland
Trafikinformation

Sveriges Sport-och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna – Hela Värmland Fiskeutflykt/samhällsinformationRiks

Pingstförsamlingen i Karlstad
Språkcafé

Filipstad kommun
Samhällsinformation, idrottsaktiviteter, kulturevenemang m.m.

Svenska kyrkan Sunne
Aktivitetsdagar arbetsmarknad m.m.

NTF FyrBoDal – Hela Värmland
Trafik- och körkortsinformation

Röda korset Karlstad
Samordning, språkinsatser m.m.

Friskvården Värmland
Hälsokurser

Grums missionsförsamling
Språkcafé

Sannerudskyrkan Kil
Språkcafé

Riksteatern Värmland
Kulturaktiviteter med asylsökande

Säffle kommun
Prova-på-idrott med idrottsföreningar

Equmeniakyrkan
Samordning av mötesplatser

Svenska kyrkan, Fryksände pastorat – Torsby
Mötesplats, samhällsinformation, studiebesök m.m.

Storfors kommun
Svenska, samhällsinformation, studiebesök m.m.

Gäller för insatser under 2019

Blankett för del- och slutrapport för kommuner - TIA - 2019
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Blankett för del- och slutrapport för civilsamhället - TIA - 2019
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Gäller för insatser under 2018

Blankett för del- och slutrapport för kommuner - TIA - 2018
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Blankett för del- och slutrapport för civilsamhället - TIA - 2018
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Gäller för insatser under 2017

Blankett för del- och slutrapport för kommuner - TIA - 2017
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Blankett för del- och slutrapport för civilsamhället - TIA - 2017
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Skicka rapporten till:
integration.varmland@lansstyrelsen.se

Alt:
Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad        

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Vem kan teckna en överenskommelse?
Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Hur tecknar man en överenskommelse?
Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Informationsfolder om reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerlänk till annan webbplats

Skicka ifyllt och påskrivet formulär till:
Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.
Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt