Skydd av vattentäkter och dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång på rent och friskt vatten. Länsstyrelsen eller kommunen kan fastställa skyddsområden runt ytvatten- eller grundvattenförekomster som utgör dricksvattentäkter.

Att säkerställa en god dricksvattenkvalitet är ett viktigt mål för ett uthålligt samhälle. Inrättande av vattenskyddsområden är ett av verktygen för att garantera en hög kvalitet på dricksvattnet.

Inrätta vattenskyddsområde är reglerat i lag

Genom Miljöbalkens 7 kapitel 21-22 §§ kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter runt dricksvattentäkter.

Skyddsföreskrifterna begränsar olika verksamheter som riskerar att förorena dricksvattnet på kort eller lång sikt, till exempel täktverksamhet, hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Även allmänheten kan ibland beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Du vet om du befinner dig inom vattenskyddsområde på de karakteristiska gula skyltarna.

Fastställa ett vattenskyddsområde

Genom Allmänna råd för vattenskyddsområde NFS 2003:16 (PDF)länk till annan webbplats och Handbok om vattenskyddsområdelänk till annan webbplats får Länsstyrelsen eller kommunen stöd när de ska besluta om vattenskyddsområde. De ger också stöd för de som ska utföra det praktiska arbetet, främst huvudmannen för dricksvattenförsörjningen.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för central tillsyn och vägledning när det gäller frågor om vattenskyddsområden.

Dispens och tillstånd

Dispens och tillstånd kan sökas för vissa verksamheter inom ett vattenskyddsområde.

Kartverktyg för att hitta vattenområden

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur)länk till annan webbplats visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden i Värmlands län.

VISS (VattenInformationsSystem Sverigelänk till annan webbplats) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Kalmar. I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Kontakt

Beredningssekretariatet

Miljöanalys
Länsstyrelsen Värmland

Har till uppgift att hjälpa vattenmyndigheterna.selänk till annan webbplats. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.