Kulturmiljöer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra en skyddad kulturmiljö. Vi kan också bevilja bidrag till den som vårdar en kulturmiljö.

Kulturhistoriska miljöer

Kommuner kan söka statligt stöd från Länsstyrelsen för att vårda en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller för att göra den mer tillgänglig och användbar för alla.

Kulturhistoriska miljöer inom kommunen

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som byggnadsminne. Den som äger ett byggnadsminne och planerar att förändra det behöver först söka tillstånd från Länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Fornlämningar och fornfynd

Kyrkliga kulturminnen

Vill du förändra ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi kan även ge råd om vård- och underhållsplaner för kyrkliga kulturminnen.

Kyrkliga kulturminnen

Metallsökare

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd för metallsökare

Riksintressen för kulturmiljöer

Det finns informationsblad som kort beskriver varje riksintresseområde i Värmlands län samt en zoombar karta.

Riksintressen för kulturmiljöer

Kulturmiljöer i Värmland

Det finns olika kulturmiljöer som är väl värda ett besök. En del av dessa hittar du under Besök och upptäck.

Kontakt