Samhällsviktig verksamhet

Vårt samhälle är idag uppbyggt på en rad komplexa verksamheter. Vissa av dessa verksamheter är helt avgörande för hur samhället i sin helhet fungerar, de man kallar för samhällsviktiga verksamheter.

För att samhället ska fungera även vid en allvarlig kris är det viktigt att definiera vilka verksamheter som är nödvändiga för att undvika eller hantera kriser. När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra.

Samhällsviktig verksamhet ur krisberedskapsperspektiv

Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor:

Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
De samhällsviktiga verksamheterna består i stor utsträckning av olika flöden och processer som på olika sätt utnyttjar infrastrukturer, exempelvis el- och telekablar och vägar. Avbrott i en verksamhet påverkar dessutom andra samhällsviktiga verksamheter. Vad som är samhällsviktigt kan variera i olika situationer beroende på vilken händelse det handlar om.

Exempel på samhällsviktiga verksamheter

 • Tekniska försörjningssystem
 • Information och kommunikation
 • Finansiella tjänster
 • Hälso- och sjukvård
 • Social omsorg och trygghet
 • Skydd och säkerhet
 • Person- och varutransporter
 • Handel och industri
 • Offentlig förvaltning

Projektet Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland

Det värmländska samhället, precis som samhället i stort, präglas av ökad komplexitet och ökade beroendeförhållanden. Att skydda det som är skyddsvärt inklusive samhällsviktig verksamhet är centralt för samhällets krishantering. Länsstyrelsen Värmland driver 2016-2019 projektet Skydd av samhällsviktig
verksamhet Värmland.

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

 • Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

En verksamhet kan vara samhällsviktig på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Att identifiera vilka verksamheter som är samhällsviktiga är en grundförutsättning för arbetet med bland annat risk- och sårbarhetsanalyserna, civilt försvar, styrel och för att skydda samhällsviktig verksamhet. Identifiering av
samhällsviktig verksamhet sker inom ramen för det geografiska områdesansvaret.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har i handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet identifierat elva samhällssektorer. Kopplat till Försvarsmaktens omvända stödbehov är fem av dessa särskilt prioriterade: transporter, livsmedel, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och
kommunikation samt energiförsörjning. Projektet Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland kommer att fokusera sitt arbete och genomföra tematiska workshops på dessa samhällssektorer.

Mål och syfte

Syftet med projektet är att skapa ett motståndskraftigt Värmland med en förbättrad förmåga hos samhällsviktig verksamhet att stå emot och återhämta sig från allvarliga störningar.

Målet är att skapa en samsyn i länet för hur man identifierar samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden samt att detta genererar mätbara och jämförliga redovisningar i kommunernas, landstingets och länets risk- och sårbarhetsanalyser.

Tidslinje

En introduktion till den finansiella sektorn
Jonas Milton, MSB

Bankgirot som clearinghus - en centralpunkt i svensk betalningsinfrastruktur
Johan Weijne, Bankgirot

Varför behövs kontanter i samhället?
Stefan Johansson och Patrik Lundgren, Loomis

Kontanttjänster på lokal nivå
Eva Eriksson, ICA Nära Östmark och Pernilla Gälldin, Länsstyrelsen Värmland

Region Värmland – vår verksamhet och vårt beroende av finansiella tjänster
Marcus Kjellman-Brolinson, Region Värmland

Försörjningsstödet — en samhällsviktig verksamhet som digitaliseras allt mer
Jessica Granbom, Karlstads kommun

Beredskap hos en lokal sparbank
Birgitta Arvidsson, Westra Wermlands Sparbank

Vad händer om betalsystemet kraschar - erfarenheter från spelsimulering
Joeri Van Laere, Forskningsprojektet Craaafffting, Högskolan i Skövde

Kontakt