Om eldningsförbud

Just nu råder inget eldningsförbud i Värmlands län

Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Syftet med Länsstyrelsens rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.

När Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media via pressmeddelande. Länets kommuner och aktörer informeras också om eldningsförbudet.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

Eldningsförbud - vad gäller?

Vid eldningsförbud är det förbjudet att:

  • elda eller grilla i skog och mark. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Använd inte brännbart material, till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla. Det är även förbjudet att använda engångsgrillar i skog och mark.

Det är tillåtet att:

  • elda i fasta grillplatser. En fast grillplats är en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.
  • grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
  • använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen.

Vid extrem brandrisk kan fler aktiviteter som riskerar att sätta skogen i brand förbjudas. Håll dig uppdaterad om förändringar!

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Vid eldningsförbud vädjar vi till allmänheten att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark.

Rekommendationer vid eldningsförbud:

  • undvik rökning i skog och mark.
  • undvik arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
  • tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs när du parkerar bilen i terräng.
  • lämna inte glas i naturen.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands.

Det är även ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Ta hjälp av de prognoser som finns för en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Se länkar nedan under "Håll koll på brandrisken i länet".

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar Länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor över länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

You should of course always be careful when you build open fires and grill in nature. This is especially important in the spring and summer, when the forest can be very dry. Always find out if you are allowed to light open fires and grill before you light a fire. It is best to grill in designated grilling areas. Be sure you have water with which to extinguish the fire.

You can easily find out how high the fire risk is by using the Brandrisk (Fire Risk) app.

If the fire risk is high, find an alternative to open fires or grilling. Bring a packed lunch on your excursion and pack extra clothing to keep you warm.
If you still choose to light an open fire, be careful. If you start a forest fire, you will be held responsible. Never toss cigarette butts on the ground in the forest and on open land. The embers can ignite a fire.

In the spring and summer it is sometimes forbidden to light fires or grill in the forest and on open land. You must always find out which rules apply before you light a fire.

Fire ban

A fire ban means that it is forbidden to light open fires and to grill in the forest and on open land. The aim is to prevent forest fires.

In the event of an extreme fire risk, more activities that risk starting a forest fire may be prohibited. Keep yourself updated about changes!

The municipality or county administrative board renders decisions about fire bans. They provide information about the area to which the rules apply, what is prohibited or permitted, and the date on which the ban goes into effect.

Find out what applies to your location!

Cooking and grilling in a designated grilling area and the use of a camping stove may be permitted. Find out what applies to your location!

If you violate the fire ban, you may be required to pay a fine.

A fire ban does not normally apply to areas of adjacent houses and buildings or areas separated from such structures by only a road, street, or parkland. You may grill on your own garden plot, in the yards and courtyards of multi-unit residential buildings, on your allotment, in parks and at some camping facilities. If you are camping on a wilderness campsite if you live alone in the forest or on open land, you should find out what applies to that particular area.

It is your duty to keep yourself up-to-date regarding the rules that apply. Check the information on the website of the municipality, the county administrative board or the rescue service.

Informationspaket från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett informationspaket som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. I paketet finns bland annat förslag på budskap, mall för affischer och symboler.

Till informationspaketet på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar om eldningsförbud

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Ja, stormkök/spritkök/trangiakök får användas utomhus.

Observera att förbudet kan ändras vid extrem brandrisk innefatta fler aktiviteter som riskerar att sätta skogen i brand. Håll dig uppdaterad om förändringar!

Nej, så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.

Ja, du får använda elgrill.

Samma regler som för egen tomt eller innergård gäller även på campingplats. Det betyder att du får grilla om det inte finns risk att elden sprider sig till närliggande skog och vidare i terrängen.

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Om eldningsförbud råder finns det information på Länsstyrelsens, kommunens och Räddningstjänstens webbplatser. Räddningstjänsten hissar också en röd-gul flagga utanför brandstationerna om eldningsförbud råder.

 

Röd och gul flagga som betyder att eldningsförbud råder.

Håll koll på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information. Kolla om SMHI:s vädervarning ligger kvar på deras hemsida eller app.

Syftet med ett eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, förhindra bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling. Det görs med bakgrund i SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden. Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner och räddningstjänst inför att ett beslut om eldningsförbud ska tas.

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen med risk för att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats. Följ händelseförloppet via räddningstjänsternas hemsidor och lokala medier.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Förbudet gäller inte avverkning i skog. Arbete i skog bör undvikas för att inte riskera utlösa brand. När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen tar med brandvakt och släckutrustning, utför arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon, byter till andra objekt med lägre brandrisk samt undviker att arbeta ensam.

Arbete i skog bör undvikas för att inte riskera utlösa brand. Vid hög brandrisk krävs extra åtgärder enligt de branschgemensamma riktlinjerna för att minska brandrisken.

Heta arbeten innefattar bl.a. svetsning, lödning, skärning, takarbeten m.m.


Vid frågor om lokala regler för eldning utomhus och eldningsförbud, vänd dig till din kommun.

Håll koll på brandrisken i länet

Du kan själv hålla koll på brandrisken ute genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll vart du än befinner dig.

Brandriskprognos - 5 dygn (SMHI:s webbplats)länk till annan webbplats

Brandriskprognoser och brandriskkartor (MSB:s webbplats)länk till annan webbplats

Ladda ner appen "Brandrisk ute"länk till annan webbplats

113 13 - nationellt informationsnummer

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. You can call 113 13 to both leave and receive verified information, and the service is available 24 hours a day. The national information number is used to reduce the burden on the emergency number 112.

Kontakt