Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Under 2018–2020 kan du även få bidrag för satsning på våtmarker.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Med LONA-medel kan du göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.

Under 2018–2020 finns även en satsning på våtmarker som kan ge bidrag på 90 procent.

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande kategorier:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker

Om du har en projektidé

Har du en projektidé och vill ha LONA-bidrag ska du kontakta din kommun. Kommunen måste stå bakom projektidén då det bara är kommunen som kan söka bidraget hos Länsstyrelsen.

Steg för din ansökan till lokala naturvårdsprojekt

 1. Din ansökan ska upprättas i Naturvårdsverkets LONA-registerlänk till annan webbplats. När ansökan är klar klicka på knappen "Skicka in". Då hamnar ansökan hos kommunen.

  Behörigheter i LONA-registret
  Ideella föreningar registrerar sig själva och får behörighet "IT" (initiativtagare) i LONA-registret.

  Tjänstemän på kommunen ska ha behörighet "handläggare" i LONA-registret för att kunna skicka in ansökan till Länsstyrelsen.
 2. Kommunen granskar ansökan och skickar i den till Länsstyrelsen i LONA-registret.
 3. En utskrift av ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare på kommunen.
 4. Till ansökan ska även medfinansieringsintyg från projektets samtliga medfinansiärer bifogas.
  > Medfinansieringsintyg LONA (PDF)PDF
 5. Kommunen skickar ansökan till Länsstyrelsen. Ansökan och medfinansieringsintyg ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 december inför nästa års finansiering.
 6. Skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen Värmland
  651 86 Karlstad
  lona.varmland@lansstyrelsen.se
 7. Redovisa senast den 1 mars. Projekt som får bidrag ska redovisa sin verksamhet varje år senast den 1 mars året därpå. Kommunen ska då upprätta en verksamhetsrapport som redovisar vilka åtgärder som genomförts med hjälp av bidraget. Kommunen ska lämna rapporten till länsstyrelsen.

Kommunen alltid ytterst ansvarig

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projektet, oavsett vem som fyller i ansökan och vem som driver projektet. Det är därför alla projekt måste godkännas av kommunen i ansökningsprocessen. Om det är en förening eller annan part som driver projektet så rekommenderar vi att skriftliga avtal upprättas mellan projektansvarig och kommunen.

Förändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller som påverkar projektets slutdatum så ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering gör du direkt i LONA-registret. Sista datum för verksamhetsrapportering är 1 mars varje år. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter att projektet avslutats.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våtmarkssatsning 2018-2020

Under 2018-2020 genomförs en särskild våtmarkssatsning. Medlen ska fördelas till länsstyrelserna för insatser i skyddade områden samt till kommunerna genom LONA.

Nästa ansökningsdatum stänger den 1 december 2018.

Våtmarkssatsningen 2018 - information och ansökan (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Steg för din ansökan till ett våtmarksprojekt

Lokala initiativtagare

 1. Diskutera din projektidé med din kommun eller länsstyrelse. Kontakta dem i ett tidigt skede eftersom kommunen avgör om de vill söka bidrag för projektidén.
 2. Registrera din projektidé i Naturvårdsverkets LONA-registerlänk till annan webbplats.

Kommuner

 1. Registrera och ansök om pengar till ett våtmarksprojekt via Naturvårdsverkets LONA-registerlänk till annan webbplats.
 2. Skriv sedan ut en blankett per projekt från LONA-registret.
 3. Ett underskrivet exemplar av ansökan skickas in till din länsstyrelse per post eller e-post. Det underskrivna exemplaret är din formella ansökan.

Endast kommunhandläggare eller kommunADMIN med behörighet i LONA-registret kan skicka in ansökningar till länsstyrelsen.

Skicka din ansökan till:
Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad
lona.varmland@lansstyrelsen.se

Läs mer om alla projekt

I LONA-registret kan du läsa om alla pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, kolla upp vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att dra igång ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem gör vad i LONA?

Naturvårdsverket fördelar medel till länsstyrelserna, vägleder, samordnar och utvärderar.

Kommunerna ansöker, samordnar och driver projekt.
Föreningar, enskilda och andra lokala aktörer kan vara idégivare, medverka i eller driva projekt. Ideellt arbete kan räknas som medfinansiering.

Länsstyrelserna beslutar om de enskilda projekten, följer upp och återrapporterar till Naturvårdsverket.

Kontakt