Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

I matchen mot terrängfordon har naturens djur och växter inte en chans ...

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Sjölagen gäller även för vattenskoter

Den som använder en vattenskoter ska följa sjölagens bestämmelser som bland annat innebär att färdas så att omgivningen inte störs i onödan, iaktta hastighetsbegränsningar och inte vara alkoholpåverkad".

Föraren är ”befälhavare” och ska respektera sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn.

Förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter innebär att det endast är tillåtet att köra vattenskoter i farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag från det generella förbudet. Länsstyrelserna kan reglera vattenskoterkörning i enskilda och avgränsade områden.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Innan du söker dispens, se med fördel vad som gäller för Motortrafik i naturen via Naturvårdsverkets information - http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturenlänk till annan webbplats

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i uppgifter i blanketten Ansökan om dispens från terrängkörningslagen (PDF)PDF
 2. Skicka in ansökningsblankett och tillhörande bilagor i form av kartor och bilder till:
  Länsstyrelsen Värmland
  651 86 KARLSTAD
  eller via e-post: varmland@lansstyrelsen.se

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Kontakt