Innan du söker dispens, se med fördel vad som gäller för Motortrafik i naturen via Naturvårdsverkets information - http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturenlänk till annan webbplats

Gör din ansökan så här

  1. Fyll i uppgifter i blanketten Ansökan om dispens från terrängkörningslagen (PDF)PDF
  2. Skicka in ansökningsblankett och tillhörande bilagor i form av kartor och bilder till:
    Länsstyrelsen Värmland
    651 86 KARLSTAD
    eller via e-post: varmland@lansstyrelsen.se

Sjölagen gäller även för vattenskoter

Den som använder en vattenskoter ska följa sjölagens bestämmelser som bland annat innebär att färdas så att omgivningen inte störs i onödan, iaktta hastighetsbegränsningar och inte vara alkoholpåverkad".

Föraren är ”befälhavare” och ska respektera sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn.

Förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter innebär att det endast är tillåtet att köra vattenskoter i farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag från det generella förbudet. Länsstyrelserna kan reglera vattenskoterkörning i enskilda och avgränsade områden.

Kontakt