Miljööverenskommelser i Värmland

På Värmlands miljö- och klimatdag den 20 mars 2018, skrevs de första miljööverenskommelserna mellan Länsstyrelsen Värmland och länets kommuner och landsting.
Miljööverenskommelserna ska stärka genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, för klimat- och energi samt handlingsplanen för klimatanpassning.

 

13 överenskommelser med
totalt 163 åtgärder

Landshövding Kenneth Johansson med alla signerade miljööverenskommelser, den 20 mars 2018. Varje miljööverenskommelse är fylld av åtgärder för miljön och klimatet.

Nu är nästa steg att genomföra åtgärderna.
12 värmländska kommuner ska tillsammans med Landstinget i Värmland genomföra sammanlagt
163 åtgärder fram till år 2020.

Överenskommelserna finns att ladda hem som PDF.

Miljööverenskommelserna utgår från fem fokusområden inom miljömålsarbetet:

  1. MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
  2. HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
  3. HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG- OCH ODLINGSLANDSKAP
  4. HÅLLBAR VATTENFÖRVALTNING
  5. HÄLSA OCH LIVSSTIL

Tidplanen för att genomföra miljööverenskommelserna ser ut så här:

  1. Signering av miljööverenskommelser 20 mars 2018.
  2. Kopplingar görs till Länsstyrelsen Värmlands verksamhet i april.
  3. Uppstartsmöte för genomförandet sker i april/maj.
  4. Genomförande av åtgärder från april 2018 till 2020.
  5. Uppföljning av åtgärderna görs i mars 2019.

Länsstyrelsen roll är att samordna

Vi ser till att aktörer som har liknande åtgärder får möjlighet att träffas - och att aktörer som kommit olika långt i arbetet får möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra.

Kontakt