Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och stödjer till exempel kommunen i tillsynsarbetet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Vem gör vad med förorenade områden?

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn och vägleder kommunerna i sin tillsyn över förorenade områden.
 • Samordnar arbetet med förorenade områden i länet, planerar, prioriterar och följer upp.
 • Vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering till en kommunal eller annan huvudman.
 • Granskar hur kommunerna beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen

Kommunens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden.
 • Utför lokal planering, prioritering och uppföljning i kommunen.
 • Inventerar pågående miljöfarliga verksamheter eller andra förorenade områden som kommunen har tillsyn över.
 • Kan agera huvudman för undersökning och sanering med statliga bidrag.
 • Beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Kan vara ansvarig för undersökning och sanering till följd av den verksamhet som kommunen själv bedriver eller har bedrivit.

Mer information om huvudmannaskap vid efterbehandling av förorenade områden finns i vår broschyr.

Huvudman – efterbehandling av förorenade områdenPDF

Tillsynsvägledning för förorenade områden

På EBH-portalen finns övergripande vägledande material om förorenade områden.

EBH-portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens tillsynsvägledning kan exempelvis vara:

 • kommunbesök
 • utbildningsdagar
 • vägledningsmaterial via den egna webben
 • vägledning via telefonkontakt eller e-post

Miniminivå för länsstyrelsens tillsynsvägledning för förorenade områdenlänk till annan webbplats

Nationell databas för förorenade områden

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Alla områden som identifierats har registrerats i den nationella databasen EBH-stödet. Kommunerna har inte tillgång till databasen men kan få utdrag av information av Länsstyrelsen. Det är viktigt att du för med följande uppgifter i din begäran:

 • Fastighetsbeteckning eller ID-nummer (se information i EBH-kartan)
 • Kommun
 • Skriv utdrag ur EBH-stödet i ämnesraden

Kommunen ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet.

Karttjänster med förorenade områden

EBH-kartan

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. I kartan får du information om förorenade områdens riskklassning, vilken typ av bransch som är eller har varit aktiv i områdena samt antal fastigheter som berörs. Kartan hämtar information från Länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Databasen används för att bevara information från utredningar och åtgärder som har ägt rum områdena.

WMS-tjänst och shapefiler

Om du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan du använda länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Förorenade områden i Värmlands län

Via karttjänsten Planeringsunderlag Värmland - WebbGISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet.

Kartbild markering förorenade områden i Värmland, oavsett klass

Länsstyrelsen har identifierat över 3 600 områden i Värmlands län som är eller misstänkts vara förorenade. Många av dessa objekt är endast identifierade eller under utredning.

I informationen till varje objekt anges bland annat

 • vilken typ av verksamhet som finns eller har funnits på platsen
 • vilken status objektet har och
 • vilken riskklass det har fått.

Statusen anger hur långt objektet är utrett, t.ex. om det är identifierat, inventerat eller undersökt. Riskklassningen bygger på den information som finns i dag. Nya uppgifter kan därför komma att ändra riskklassen. För en del objekt saknas riskklass och det kan antingen bero på att området redan har åtgärdats eller på att området endast har identifierats.

Till varje objekt finns ett ID-nummer (Object_Id) som anger det nummer objektet har i Länsstyrelsens databas där mer information finns samlad. Vid förfrågan om utdrag ur databasen var vänlig och ange detta ID-nummer.

Observera att ett objekt kan motsvara ett område som berör en eller flera fastigheter. Objektet kan därmed omfatta fler fastigheter än den där punkten för objektet är placerad.

Inventering enligt MIFO-metodiken

Inventeringen görs enligt den så kallade MIFO-modellen=Metodik för
Inventering av Förorenade Områden.

Metodiken för riskklassning beskrivs i sin helhet i Naturvårdsverkets rapport Metodik för inventering av förorenade områden (rapportnr. 4918) (PDF)länk till annan webbplats.

För att kunna inventera och riskklassa ett befarat förorenat område i MIFO-fas 1 behöver kommunen som tillsynsmyndighet få in information om nuvarande och tidigare verksamhet samt områdets egenskaper.

Ärendets gång ser vanligen ut som följande:

 1. Kontakta Länsstyrelsen för aktuella inventeringsblanketter ur databasen EBH-stödet. Ofta finns lite information redan inlagd i samband med att området identifierats och registrerats i databasen.
  > Blankett MIFO-inventering (Word)Word
 2. Hämta in information om området och verksamheten från ansvarig verksamhetsutövare.
 3. Är det inkomna materialet tillräckligt för att göra en riskklassning? Behövs kompletteringar?
 4. Riskklassa området enligt MIFO-fas 1.
 5. Informera verksamhetsutövare om riskklassningen av området, skicka ev. kopia till fastighetsägare.
 6. Skicka ifyllda inventeringsblanketter med riskklassning till Länsstyrelsen för registrering och uppdatering i EBH-stödet.

Det finns fyra riskklasser: klass 1 (mycket stor risk), klass 2 (stor risk), klass 3 (måttlig risk) och klass 4 (liten risk). Riskklassningen i fas 1 är preliminär eftersom man i detta skede ofta inte kan uttala sig säkert om det verkligen finns en förorening i det aktuella området. Riskklassningen fungerar dock som ett underlag och verktyg för att bättre kunna prioritera vilka objekt som skall undersökas i MIFO fas 2.

De områden som i MIFO-fas 1 bedöms tillhöra riskklass 1 eller 2 kan generellt vara aktuella för vidare utredning genom en översiktlig undersökning enligt MIFO-fas 2.

Genomförandet av MIFO-fas 2 beskrivs i Naturvårdsverkets rapport Metodik för inventering av förorenade områden (rapportnr. 4918) (PDF)länk till annan webbplats.

Kontakt för tillsynsvägledning

Susanne Andersson
Karlstad, Arvika, Säffle, Grums
Susanne.m.Andersson@lansstyrelsen.se
010-224 74 33

Lina Jörnhagen
Årjäng, Eda, Filipstad, Storfors
Lina.Jornhagen@lansstyrelsen.se
010-224 74 42

Sofie Sundler
Årjäng, Eda, Filipstad, Storfors
sofie.sundler@lansstyrelsen.se
010-224 73 78

Rebecca Nilsson
Kil, Torsby, Forshaga, Munkfors
rebecca.s.nilsson@lansstyrelsen.se
010-224 74 35

Ksenia Bergstedt
Sunne, Kristinehamn, Hagfors, Hammarö
ksenia.bergstedt@lansstyrelsen.se
010-224 73 74

Kontakt