Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hedersrelaterat våld och förtryck Värmland

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är olika uttrycksformer av det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

För att stärka genomförandet av det jämställdhetspolitiska målet har regeringen tagit fram en långsiktig strategi och ett åtgärdsprogram.

Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser som riktar sig till många grupper i samhället och på flera olika arenor. Det handlar om att sätta in insatser tidigt, arbeta med riskgrupper och att erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till både utsatta och våldsutövare. 

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023 på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor är det begrepp som regeringen använder i den nationella strategin. Våldet betraktas som den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Begreppet avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Fokus är kvinnor och flickors särskilda utsatthet för följande våldsuttryck:

  • Våld i nära relation.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
  • Prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål.
  • Sexualiserat våld oberoende av relation.
  • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi, i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och hbtqi–personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och hbtqi-personers utövande av våld.

#BORTFÖRD

I samband med skolloven ökar risken för att unga förs ur landet mot sin vilja och utsätts för tvångsäktenskap. Du kan hindra att fler barn förs bort mot sin vilja.

#BORTFÖRD är ett samarbete mellan Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att motverka att barn och unga förs ur landet mot sin vilja och utsättas för bland annat tvångsäktenskap.

#BORTFORD Länk till annan webbplats.

Material och resurser

Länsstyrelsen Värmland har utbildat en resursgrupp inom området hedersrelaterat våld och förtryck. De ska fungera som kontaktpersoner för alla som arbetar med frågan.Du kan kontakta resursteamet om du behöver veta mer om hedersrelaterat våld och förtryck eller om du har ett ärende du behöver råd i. Resursteamet är efterfrågat och de får regelbunden fortbildning för att kunna hålla sig uppdaterade.

Inom området hedersrelaterat våld och förtryck sker det en utveckling. Länsstyrelsen Östergötland har utarbetar en vägledning Våga göra skillnad  och den kommer att prövas i några utvalda kommuner i landet varav Karlstad är en.

Resursteam Värmland - Hedersrelaterat våld och förtryck (PDF) Pdf, 87.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Våga göra skillnad, (PDF) Pdf, 1.7 MB.

Det som tidigare var Rådgivningen Stella ingår sedan 2014 i Brottsofferjouren Värmlands ordinarie verksamhet. Rådgivningen Stella startades 2008 med medel från Länsstyrelsen Värmland och senare även Arvsfonden. Brottsofferjouren Värmland arbetar idag med stöd till utsatta med även med att sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Brottsofferjouren Värmland

Epost: info@varmland.boj.se

Telefon: 054-18 28 88

Könsstympning är en kränkning av flickor och kvinnors rättigheter och kan ge både fysiska och psykiska besvär. Könsstympningen utförs i 5-12 års ålder men kan också utföras på spädbarn och vuxna. I Socialstyrelsens kartläggning framkom att det i Sverige finns 38 000 flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för någon form av könsstympning. Cirka 1000 av dessa kan bo i Värmland.

Informationsmaterial

Nedan presenteras det informationsmaterial som Länsstyrelsen Värmland,
Landstinget i Värmland och Karlstads kommun har tagit fram.

Intyg engelska (PDF) Pdf, 228.4 kB.

Lagutdrag svenska (PDF) Pdf, 3.3 MB.

Lagutdrag engelska (PDF) Pdf, 3.5 MB.

Lagutdrag tigrinska (PDF) Pdf, 6.8 MB.

Lagutdrag arabiska (PDF) Pdf, 6.8 MB.

Lagutdrag amhariska (PDF) Pdf, 6.2 MB.

Lagutdrag somaliska (PDF) Pdf, 3.4 MB.

Kontakt