Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Regionala prioriteringar

Utöver ovanstående prioriteringar kommer Länsstyrelsen Värmland under 2022 att prioritera insatser som:

 • sker i samverkan mellan två eller fler aktörer
 • är av hälsofrämjande karaktär.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utgör värdegrunden i Länsstyrelsen Värmlands fördelning av statsbidrag inom integrationsområdet. Barnets rättigheter är liksom jämställdhet och likabehandling bärande principer för att ta del av dessa statsbidrag. Det innebär att insatser som främjar jämlikhet, likabehandling, delaktighet och inflytande och motverkar alla former av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet prioriteras.

Länsstyrelsen Värmland beaktar särskilt de insatser som har ett tydligt fokus på:

 • barnets rättigheter
 • jämställdhet
 • likabehandling

Relaterat

Jämställdhet

Mänskliga rättigheter

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till integration.varmland@lansstyrelsen.se.

Arvika

NBV

Svenskakurser, mötesplats, studiebesök och utflykter

Studiefrämjandet

Svenskakurser

Föräldrastödet i Värmland

Kurser i föräldraskapsstöd, samhällsinformation riktat till föräldrar.

Eda

NBV

Svenskakurser

Filipstad

Filipstads kommun

Svenska, samhällsinformation, idrotts- och kulturaktiviteter

ABF

Kurser i svenska och samhällsinformation

Studiefrämjandet

Svenska, samhällsinformation, kurser i föräldraskap

Folketshus

Film- och kulturaktiviteter

Forshaga

NBV

Svenskakurser

Grums

Grums missionsförsamling

Språkcafé

Studiefrämjandet

Svenskakurser

Hagfors

IGITEGO

Svenskakurser, samhällsinformation och hälsoaktiviteter

Hammarö

Röda korset Hammarö

Samhällsinformation för ungdomar (CV, privatekonomi)

Karlstad

Equmeniakyrkan Kronoparken

Språkundervisning, mötesplats

ABF

Kurser i svenska och samhällsinformation, simundervisning

Rädda barnen

Hälsofrämjande kurser, aktivitetsgrupper och självorganisering.

Studiefrämjandet

Svenska, samhällsinformation och föräldrakurser.

NBV

Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter

Friskvården Värmland

Hälsokurser

Röda korset Hammarö

Samhällsinformation för ungdomar (CV, privatekonomi)

Pingstförsamlingen i Karlstad

Språkcafé

Kristinehamn

NBV

Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter

Studiefrämjandet

Svenska, samhällsinformation och föräldrakurser.

Föräldrastödet i Värmland

Kurser i föräldraskapsstöd, samhällsinformation riktat till föräldrar.

Storfors

Storfors kommun

Svenskakurser

Studiefrämjandet

Kurser i svenska och samhällsinformation

Säffle

NBV

Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter

Svenska kyrkan Säffle, Vision Bylunda

Svenska, samhällsinformation och hälsoaktiviteter

Studiefrämjandet

Kurser i svenska och samhällsinformation

Torsby

NBV

Svenskundervisning

Svenska kyrkan

Mötesplats med samhällsinformation, utflykter m.m.

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Kontakt