Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional lägesbild för Värmlands län

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår.
Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina.

Utifrån majoriteten av rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna, drivmedelspriserna och inflationen det som orsakar störst oro och påverkan hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i länet. Det är fortsatt långa leveranstider samt råvaru- och komponentbrist. Detta i sin tur påverkar såväl pågående produktion som större investeringsprojekt. Trots det visar Handelskammaren Värmlands senaste rapport att Värmland har hittills färre konkurser samt högre andel nya företag än riket i stort.

Kommunerna uppger att samhällsviktiga verksamheter har ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunerna rapporterar även att det sannolikt kommer att krävas stora besparingar inom kommunala verksamheter de kommande åren för att kunna möta den ökade kostnadsbilden i samhället. Många kommuner har redan genomfört stora energieffektiviseringar.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Flera kommuner uppger att det finns en förväntan kring en särskild ekonomisk kompensation kopplat till de kostnadsökningar som direkt och indirekt påverkar kommunerna med anledning av inflation, energipriser och ökat försörjningsstöd.

Kommunspecifikt

En kommun uppger att det finns utmaningar i att få tag på gode män, främst kopplat till
ensamkommande barn.

Två kommuner nämner att energipriserna påverkar fler hushåll. En kommun har fått förvarningar från energibolagen om att fler privatpersoner riskerar att få elen avstängd. Oron har ännu ej realiserats för december.

En kommun nämner att det är lång leveranstid för styrkomponenter till vattenverk.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Samverkan bedrivs med kommunerna avseende förväntade problem med energiförsörjning, inklusive möjlig frånkoppling.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter, undantaget sjukvården, fungerar normalt. Samverkan fungerar.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar
störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i samhället.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka. Det
finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka, betta på grund av inflation och höga energipriser.

Region Värmland har lämnat stabsläget och är sedan 6 februari 2023 tillbaka i normalläge. Situationen är fortfarande ansträngd med stor press på hälso- och sjukvården, regionen fortsätter att bevaka situationen löpande.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår.
Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina.

Utifrån majoriteten av rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna, drivmedelspriserna och inflationen det som orsakar störst oro och påverkan hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i länet. Det är fortsatt långa leveranstider samt råvaru- och komponentbrist. Detta i sin tur påverkar såväl pågående produktion som större investeringsprojekt. Trots det visar Handelskammaren Värmlands senaste rapport att Värmland har hittills färre konkurser samt högre andel nya företag än riket i stort.

Kommunerna uppger att samhällsviktiga verksamheter har ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunerna rapporterar även att det sannolikt kommer att krävas stora besparingar inom kommunala verksamheter de kommande åren för att kunna möta den ökade kostnadsbilden i samhället. Många kommuner har redan genomfört stora energieffektiviseringar och det finns en oro för att föreningslivet kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsaktiviteter.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Flera kommuner uppger att det finns en förväntan kring en särskild ekonomisk kompensation kopplat till de kostnadsökningar som direkt och indirekt påverkar kommunerna med anledning av inflation, energipriser och ökat försörjningsstöd.

Kommunspecifikt

En kommun uppger att det finns utmaningar i att få tag på gode män, främst kopplat till
ensamkommande barn.

Två kommuner nämner att energipriserna påverkar fler hushåll. En kommun har fått förvarningar från energibolagen om att fler privatpersoner riskerar att få elen avstängd. Oron har ännu ej realiserats för december.

En kommun nämner att det är lång leveranstid för styrkomponenter till vattenverk.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Samverkan bedrivs med kommunerna avseende förväntade problem med energiförsörjning, inklusive möjlig frånkoppling.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter, undantaget sjukvården, fungerar normalt, samverkan fungerar.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar
störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i samhället. Det finns en oro att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsverksamheter.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka. Det
finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka under vintern med
tanke på inflation och höga energipriser.

Region Värmland lämnar det förstärkningsläge som pågått sedan 15 december 2022 och går
ner i stabsläge från och med 27 januari 2023. Situationen är fortfarande ansträngd med stor
press på hälso- och sjukvården, regionen fortsätter att bevaka situationen löpande.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår.
Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina.

Utifrån majoriteten av rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna, drivmedelspriserna och inflationen det som orsakar störst oro och påverkan hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i länet. Det finns även kvarvarande effekter av coronapandemin, såsom långa leveranstider, råvaru- och komponentbrist. Detta i sin tur påverkar såväl pågående produktion som större investeringsprojekt.

Kommunerna uppger att samhällsviktiga verksamheter har ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunerna rapporterar även att det sannolikt kommer att krävas stora besparingar inom kommunala verksamheter de kommande åren för att kunna möta den ökade kostnadsbilden i samhället. Många kommuner har redan genomfört stora energieffektiviseringar och det finns en oro för att föreningslivet kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsaktiviteter.

Effekten av höjda räntor och inflationen påverkar en mindre kommun med miljontals kronor.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Flera kommuner uppger att det finns behov av tydliga besked kring en särskild ekonomisk
kompensation kopplat till situationen.

Kommunspecifikt

En kommun uppger att det finns utmaningar i att få tag på gode män, främst kopplat till
ensamkommande barn.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Samverkan bedrivs med kommunerna avseende förväntade problem med energiförsörjning, inklusive möjlig frånkoppling.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter, undantaget sjukvården, fungerar normalt, samverkan fungerar.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar
störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i samhället. Det finns en oro att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsverksamheter.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka. Det
finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka under vintern med
tanke på inflation och höga energipriser.

Det finns förhöjd sannolikhet för kris i såväl sjukvården som i samhället på grund av ökat antal sjuka med ökad belastning på sjukvården och sjukfrånvaro i alla samhällssektorer. En orsak är att vi samtidigt utsätts för Covid-19, RS-virus och vanlig influensa. Det viktigaste nu är att stanna hemma när man är sjuk för att minska smittspridningen. Region Värmland är sedan 15 december i förstärkningsläge för att bättre kunna hantera det ansträngda vårdplatsläget, till följd av bemanningsproblem samt hög smitta i länet.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Länets 16 kommuner rapporterar alla om ett oförändrat läge.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina. Utifrån majoriteten av rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna, drivmedelspriserna och inflationen det som orsakar störst oro och påverkan hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i länet. Det finns även
kvarvarande effekter av coronapandemin, såsom långa leveranstider, råvaru- och komponentbrist. Detta i sin tur påverkar såväl pågående produktion som större investeringsprojekt.

Kommuner uppger att samhällsviktig verksamhet kan komma att påverkas av prisutvecklingen. Det rapporteras även att det sannolikt kommer att krävas stora besparingar inom kommunala verksamheter de kommande åren för att kunna möta den ökade kostnadsbilden i samhället. Många kommuner har redan genomfört stora
energieffektiviseringar. Nästa steg för att spara energi kan därför vara att överväga reducering i den verksamhet som bedrivs. Kopplat till detta finns en oro för att föreningslivet kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsaktiviteter.

Kommuner beskriver att även effekten av höjda räntor och inflationen påverkar en mindre kommun med miljontals kronor.

På länsnivå har strax under 50 procent av de framtagna fördelningstalen för skyddsbehövande flyktingar från Ukraina tagits i anspråk.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Flera kommuner uppger att det finns behov av tydliga besked kring ekonomisk kompensation kopplat till hur (el)priserna påverkar de som har försörjningsstöd.

Kommunspecifikt

En kommun uppger negativ påverkan som resultat av desinformationskampanjen mot LVU.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Samverkan bedrivs med kommunerna avseende förväntade problem med energiförsörjning, inklusive möjlig frånkoppling. Ett första provlarm från Svenska Kraftnät för manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) planeras till 20 december.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i samhället. Det finns en oro att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsverksamheter.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka. Det
finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka under vintern med
tanke på inflation och höga energipriser.

Det finns förhöjd sannolikhet för kris i såväl sjukvården som i samhället på grund av ökat antal sjuka med ökad belastning på sjukvården och sjukfrånvaro i alla samhällssektorer. En orsak är att vi samtidigt utsätts för Covid-19, RS-virus och vanlig influensa. Det viktigaste nu är att stanna hemma när man är sjuk för att minska smittspridningen. Region Värmland har gått upp i förstärkningsläge för att bättre kunna hantera det ansträngda vårdplatsläget, till följd av bemanningsproblem samt hög smitta i länet.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Länets 16 kommuner rapporterar alla om ett oförändrat läge.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin, såsom långa leveranstider, råvaru- och komponentbrist. Detta i sin tur påverkar såväl pågående produktion som större investeringsprojekt.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i länet. Ett flertal kommuner rapporterar om att samhällsviktig verksamhet kan komma att påverkas av prisutvecklingen. Det finns även en oro för att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsaktiviteter.

Risk för stor påverkan på såväl kommunala som andra samhällsviktiga verksamheter samt näringsliv och privatpersoner rapporteras. Det rapporteras också om att det sannolikt kommer att krävas stora besparingar inom kommunala verksamheter de kommande åren för att kunna möta den ökade kostnadsbilden i samhället.

Ett flertal kommuner har redan genomfört stora energieffektiviseringar. Nästa steg för att spara energi kan därför vara att överväga reducering i den verksamhet som bedrivs.

På länsnivå har strax under 50 procent av de framtagna fördelningstalen för skyddsbehövande flyktingar från Ukraina tagits i anspråk.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Länsstyrelsen efterfrågar bedömning från Migrationsverket om sannolikheten för en andra flyktingvåg från Ukraina.

Kommunspecifikt

Några kommuner rapporterar att de planerar för en eventuell manuell frånkoppling (MFK).

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Den 28 november genomförde Länsstyrelsen tillsammans med Region Värmland, Rise och Glava energy en regional energikonferens. Syftet var att få en lägesbild över energisituationen, blicka in i framtiden och föra resonemang kring möjliga åtgärder på kommunal och regional nivå.
 • Samverkan bedrivs med kommunerna avseende förväntade problem med energiförsörjning, inklusive möjlig frånkoppling.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i samhället. Det finns en oro att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsverksamheter.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka. Det
finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka under vintern med
tanke på inflation och höga energipriser.

I handelskammarens senaste rapport presenteras att antalet konkurser inte har ökat. Kraftigt höjda elpriser och en osäkerhet kring framtida energiförsörjning kan påverka verksamheter.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Länets 16 kommuner rapporterar alla om ett oförändrat läge.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin, såsom långa leveranstider, råvaru- och komponentbrist. Detta i sin tur påverkar såväl pågående produktion som större investeringsprojekt.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i länet. Ett flertal kommuner rapporterar om att samhällsviktig verksamhet kan komma att påverkas av prisutvecklingen. Det finns även en oro för att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsaktiviteter.
Flera kommuner efterlyser tydliga besked rörande ekonomisk kompensation med anledning av framför allt elpriserna. Många ser stora risker för stor påverkan på såväl kommunala och andra samhällsviktiga verksamheter samt näringsliv och privatpersoner. Det rapporteras även att sannolikt kommer det krävas stora besparingar inom kommunala verksamhet de kommande åren för att kunna möta den ökade kostnadsbilden i samhället.
Många kommuner har redan genomfört stora energieffektiviseringar. Nästa steg för att spara energi kan därför vara att överväga reducering i den verksamhet som bedrivs.

På länsnivå har strax under 50% av de framtagna fördelningstalen för skyddsbehövande flyktingar från Ukraina tagits i anspråk.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket. Flera kommuner lyfter ett fortsatt behov av samverkan och tydliga besked kring ekonomisk kompensation med anledning av framför allt elpriserna.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har påbörjat samverkan och erfarenhetsutbyte med kommuner och regionen rörande energibesparingar, samt inlett dialog med övriga aktörer som påverkas av energisituationen.
 • Den 28 november planerar Länsstyrelsen, med samarbetspartners, att genomföra en regional energikonferens.
 • Syftet är att få en lägesbild över energisituationen, blicka in i framtiden och föra resonemang kring möjliga åtgärder på kommunal och regional nivå.
 • Samverkan bedrivs med kommunerna avseende förväntade problem avseende energiförsörjning, till exempelmöjlig frånkoppling.
 • Länsstyrelsen har anordnat ett möte med länets kommuner och Migrationsverket rörande mottagande av skyddsbehövande flyktingar från Ukraina

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels pågående smittspridning av covid-19, dels personalsituationen inom hälso-och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i samhället. Det finns en oro för att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsverksamheter.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka. Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka under vintern med tanke på inflation och höga energipriser. Stadsmissionen uppger att det finns individer som hellre säger sig söka till stadsmissionen än till kommunal verksamhet, vilket indikerar ett bristande förtroende.

 

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Två av 16 kommuner rapporterar om en minskad påverkan.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin, såsom långa leveranstider, råvaru- och komponentbrist. Detta i sin tur påverkar såväl pågående produktion som större investeringsprojekt.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i länet. Ett flertal kommuner rapporterar om att samhällsviktig verksamhet kan komma att påverkas av prisutvecklingen. Det finns även en oro för att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsaktiviteter.

Flera kommuner efterlyser tydliga besked rörande ekonomisk kompensation med anledning av framför allt elpriserna. Många ser stora risker för stor påverkan på såväl kommunala och andra samhällsviktiga verksamheter samt näringsliv och privatpersoner. Det rapporteras även att sannolikt kommer det krävas stora besparingar inom kommunala verksamhet de kommande åren för att kunna möta den ökade kostnadsbilden i samhället.

Många kommuner har redan genomfört stora energieffektiviseringar. Nästa steg för att spara energi kan därför vara att överväga reducering i den verksamhet som bedrivs.

Inom näringslivet råder oro inför kommande vinter och energipriser samt effekter av eventuell bortkoppling. För handeln är även kostnader för lokalhyra ett orosmoment. De sammantagande effekterna kan innebära varsel, nedläggning och/eller konkurser. Inom besöksnäringen finns en oro inför kommande säsong när det gäller driftkostnader av anläggningar, boende m.m., där resultatet kan bli att anläggningar tvingas hålla stängt.

Kommunspecifikt

Region Värmland har presenterat ett särskilt energistöd under hösten för att hjälpa företag när elpriserna är höga.

Karlstad kommun rapporterar om att många kommuninvånare vill prata med energirådgivare och har frågor om exempelvis kamin, solceller och värmepump. Kommunen bjuder in till kostnadsfria webbinarium om hur villaägare, bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och boende i lägenheter kan minska sin elförbrukning.

Karlstad kommun rapporterar även om att trycket har ökat på den kommunala budget-och
skuldrådgivningen.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från, och dialog med, Migrationsverket.

Flera kommuner lyfter behovet av samverkan och tydligare besked kring ekonomisk kompensation med anledning av framför allt elpriserna.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har påbörjat samverkan och erfarenhetsutbyte med kommuner och regionen rörande energibesparingar, samt inlett dialog med övriga aktörer som påverkas av energisituationen.
 • Den 28 november planerar Länsstyrelsen, med samarbetspartners, att genomföra en regional energikonferens. Syftet är att få en lägesbild över energisituationen, blicka in i framtiden och föra resonemang kring möjliga åtgärder på kommunal och regional nivå.
 • Samverkan bedrivs med kommunerna avseende förväntade problem avseende energiförsörjning, till exempel möjlig frånkoppling.
 • Länsstyrelsen har anordnat ett möte med länets kommuner och Migrationsverket rörande mottagande av skyddsbehövande flyktingar från Ukraina
 • Länsstyrelsen har anordnat ett möte med länets kommuner och Migrationsverket rörande mottagande av skyddsbehövande flyktingar från Ukraina

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels pågående smittspridning av covid-19, dels personalsituationen inom hälso och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i samhället. Det finns en oro för att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsverksamheter.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka. Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka under vintern med tanke på inflation och höga energipriser. Stadsmissionen uppger att det finns individer som hellre säger sig söka till stadsmissionen än till kommunal verksamhet, vilket indikerar ett bristande förtroende.

 

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Tre av 16 kommuner rapporterar om en ökad påverkan.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin, såsom långa leveranstider, råvaru- och komponentbrist.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i länet. Ett flertal kommuner rapporterar om att samhällsviktig verksamhet kan komma att påverkas av prisutvecklingen. En verksamhet som tydligt påverkas av prisökningen är skolbespisning. Flera kommuner tvingas nu anpassa matsedel och utbud.

Många kommuner har redan genomfört stora energieffektiviseringar. Nästa steg för att spara energi kan därför vara att överväga reducering i den verksamhet som bedrivs.

Flera kommuner efterlyser även besked om eventuell ekonomisk kompensation från staten till offentliga, samhällsviktiga och privata aktörer. Det finns en oro för att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsaktiviteter.

Inom näringslivet råder oro inför kommande vinter och energipriser samt effekter av eventuell bortkoppling. För handeln är även kostnader för lokalhyra ett orosmoment. De sammantagande effekterna kan innebära varsel, nedläggning och/eller konkurser. Inom besöksnäringen finns en oro inför kommande säsong när det gäller driftkostnader av anläggningar, boende m.m., där resultatet kan bli att anläggningar tvingas hålla stängt.

Flera kommunerna rapporterar att antalet individer med försörjningsstöd inte ökar snarare minskar, bland annat beroende på den för tillfället höga sysselsättningsgraden, däremot ökar antalet ansökningar om extrapengar för specifika inköp såsom skor och vinterkläder. Många frågor ställs dock om när riksnormen för försörjningsstöd ska ändras/anpassas till nuvarande kostnadsläge, eftersom riksnormen fastställs en gång per år och styrs av det då aktuella läget. Socialtjänsten får också frågor om andra möjligheter till stöd/bidrag, till exempel genom Stadsmissionen.

Kommunspecifikt

 • Region Värmland har presenterat ett särskilt energistöd under hösten för att hjälpa företag när elpriserna är höga.
 • Karlstad kommun rapporterar om att många kommuninvånare vill prata med energirådgivare och har frågor om exempelvis kamin, solceller och värmepump. Kommunen bjuder in till kostnadsfria webbinarium om hur villaägare,
  bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och boende i lägenheter kan minska sin elförbrukning.
 • Karlstad kommun rapporterar även om att trycket har ökat på den kommunala budget-och skuldrådgivningen.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från, och dialog med, Migrationsverket. Flera kommuner lyfter behovet av samverkan och tydliga besked kring ekonomisk kompensation med anledning av framför allt elpriserna.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens har haft flera möten med länets branschorganisationer inom livsmedelssektorn under året. Dessa möten är pausade, men kan återupptas om behov uppstår.
 • Länsstyrelsen förbereder och har påbörjat samverkan och erfarenhetsutbyte med kommuner och regionen rörande energibesparingar, samt inlett dialog med övriga aktörer som påverkas av energisituationen.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels pågående smittspridning av covid-19, dels personalsituationen inom hälso och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i samhället. Det finns en oro för att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsverksamheter.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka. Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka under vintern med tanke på inflation och höga energipriser. Stadsmissionen uppger att det finns individer som hellre säger sig söka till stadsmissionen än till kommunal verksamhet, vilket indikerar ett bristande förtroende.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Fyra av 16 kommuner rapporterar om en ökad påverkan. Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin, såsom långa leveranstider, råvaru- och komponentbrist.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i länet. Ett flertal kommuner rapporterar om att samhällsviktig verksamhet kan komma att påverkas av prisutvecklingen.

Flera kommuner efterlyser även besked om eventuell
ekonomisk kompensation från staten till offentliga, samhällsviktiga och privata aktörer. Det finns en oro för att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsaktiviteter.

En kommun rapporterar att Svenska kyrkan kommer att kallställa sina lokaler framöver för att spara på el, de kommer endast värmas upp vid t.ex. dop, bröllop och begravning. En industri i samma kommun kommer i vinter ställa om till nattarbete för sin personal i stället för dagtid för att minska kostnaderna.

Kommunspecifikt

 • En kommun rapporterar om att diskussion förs om det finns delar verksamheten som kan pausas över en period.
 • En kommuns räddningstjänst rapporterar om att elkostnader innebär stor efterfrågan på eldstäder, vilket kan innebära en ökad risk för bränder. Detta bemöts med informationsarbete.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket. Flera kommuner lyfter behovet av samverkan och tydliga besked kring ekonomisk kompensation med anledning av framför allt elpriserna.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens har haft flera möten med länets branschorganisationer inom livsmedelssektorn under året. Vid
  senaste mötet beslutades att dessa möten pausas, men kan återupptas om behov uppstår.
 • Länsstyrelsen förbereder och har påbörjat samverkan och erfarenhetsutbyte med kommuner och regionen rörande
  energibesparingar, samt inlett dialog med övriga aktörer som påverkas av energisituationen.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels pågående smittspridning av covid-19, dels personalsituationen inom hälso och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Utifrån de rapporter som Länsstyrelsen fått är energipriserna och inflationen det som orsakar störst oro hos medborgare, kommuner och andra verksamheter i samhället. Det finns en oro för att föreningslivet, återigen, kommer att drabbas hårt vilket kan komma att begränsa barn och ungas fritidsverksamheter.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka.. Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka under vintern med tanke på inflation och höga energipriser. Stadsmissionen uppger att det finns individer som hellre säger sig söka till stadsmissionen än till kommunal verksamhet, vilket indikerar ett bristande förtroende.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Kommunerna rapporterar att anvisningarna från Migrationsverket löper på. En kommun har noterat att fler familjer
väljer att lämna kommunen än vad som ankommer, i vissa fall för annat land.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin. De flesta hanterar uppkomna brister genom ökad lagerhållning, längre leveranstider samt i vissa fall personalökning för att kunna hantera logistikproblem. Problemen är fortsatt stora inom
lantbrukssektorn där det finns svårigheter att styra om verksamheten. På lång sikt kan effekterna, framför allt inom lantbruk, innebära att verksamheter tvingas läggas ned. En stor utmaning är även de fortsatt höga energipriserna och det finns en oro inför kommande vinter. Flera aktörer, bland annat kommuner Idrottsföreningar, industrier samt
Karlstad stift har påbörjat att se över energiförbrukningen i sina verksamheter.

Det finns en oro bland lanthandlare att de kan tvingas stänga sina verksamheter på grund av elpriserna och att eventuella stöd inte hinner komma i tid. Detta kan innebära reducerad samhällsservice i områden med i övrigt låg grad av service.

Kommunerna rapporterar om oro för den förväntade kostnadsökningen. Detta gäller såväl den egna verksamheten som för medborgarna i kommunen och näringslivet. Några kommuner påpekar att skollunchens betydelse har ökat, vilket märks genom att fler äter skollunch samt att portionerna ökar i storlek.

Handelskammaren Värmland rapporterar om en oro hos företagen i Värmland för utvecklingen av framför allt elkostnaderna. Det finns även oro för att den gröna omställningen kommer att tappa fart då pengar läggs på elräkningar i stället för framtida gröna investeringar.

Kommunspecifikt

Region Värmland har öppnat upp tidsbokning för påfyllnadsdos mot covid-19 för alla som är 18 år eller
äldre i länet.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens har haft flera möten med länets branschorganisationer inom livsmedelssektorn under året. Vid
  senaste mötet beslutades att dessa möten pausas, men kan återupptas om behov uppstår.
 • Länsstyrelsen arbetar med en fördjupad regional lägesbild för att få en bättre bild av läget i länet.
 • Länsstyrelsen förbereder inför samverkan och erfarenhetsutbyte med kommuner och regionen rörande energieffektivisering och energibesparingar.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar. På grund av dels den ökande smittspridningen av covid-19, dels personalsituationen inom hälso- och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och korta giltighetstider på offerter inom industrin. Stor påverkan ses inom el-intensiva verksamheter som bland annat ser över arbetstidens förläggning. Dessutom kan situationen leda till nedläggning av främst mindre företag och inställda föreningsaktiviteter.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka något. Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten med tanke på inflation och höga energipriser.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin. De flesta hanterar uppkomna brister genom ökad lagerhållning, längre leveranstider samt i vissa fall personalökning för att kunna hantera logistikproblem. Problemen är fortsatt stora inom lantbrukssektorn där det finns svårigheter att styra om verksamheten.

På lång sikt kan effekterna, framför allt inom lantbruk, innebära att verksamheter tvingas läggas ned. En stor utmaning är även de fortsatt höga energipriserna och det finns en oro inför kommande vinter. Flera aktörer, bland annat kommuner Idrottsföreningar, industrier samt
Karlstad stift har påbörjat att se över energiförbrukningen i sina verksamheter.

Kommunerna rapporterar om oro för den förväntade kostnadsökningen. Detta gäller såväl den egna verksamheten som för medborgarna i kommunen och näringslivet. Några kommuner har redan börjat se över energiförbrukningen samt hur de ökande kostnaderna kan komma att påverka kommunal verksamhet.

Handelskammaren Värmland rapporterar om en oro hos företagen i Värmland för utvecklingen av framför allt elkostnaderna. Det finns även oro för att den gröna omställningen kommer att tappa fart då pengar läggs på elräkningar i stället för framtida gröna investeringar.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens har haft flera möten med länets branschorganisationer inom livsmedelssektorn under året. Vid senaste mötet beslutades att dessa möten pausas, men kan återupptas om behov uppstår.
 • Länsstyrelsen arbetar med en fördjupad regional lägesbild för att få en bättre bild av läget i länet.
 • Länsstyrelsen förbereder inför samverkan och erfarenhetsutbyte med kommuner och regionen rörande energieffektivisering och energibesparingar.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels den ökande smittspridningen av covid-19, dels personalsituationen inom hälso- och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet
inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.
Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka något.

Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten med tanke på inflation och höga energipriser.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår.

Sex kommuner rapporterar om nya anvisningar från Migrationsverket, mottagningskapacitet är generellt god bland kommunerna. En av de fyra kommunerna rapporterar dock om att boendefrågan är en utmaning då det finns få lägenheter att tillgå både inom den kommunala samt privata sektorn.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin. De flesta hanterar uppkomna brister genom ökad lagerhållning, längre leveranstider samt i vissa fall personalökning för att kunna hantera logistikproblem. Problemen är fortsatt störst inom lantbrukssektorn där det finns svårigheter att styra om verksamheten. På lång sikt kan effekterna, framför allt inom
lantbruk, innebära att verksamheter tvingas läggas ned. En stor utmaning är även de fortsatt höga energipriserna och det finns en oro inför kommande vinter.

Det finns en oro inför kommande prisökningar, men än så länge är det bara enstaka rapporterar om behov av extra medel till de med försörjningsstöd. Det finns även rapporter om en ökningar av skulder till elbolag.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens har haft flera möten med länets branschorganisationer inom livsmedelssektorn under året. Vid senaste mötet beslutades att dessa möten pausas, men kan återupptas om behov uppstår.
 • Länsstyrelsen arbetar med en fördjupad regional lägesbild för att få en bättre bild av läget i länet.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels den ökande smittspridningen av covid-19, dels personalsituationen inom
hälso- och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och
korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet
inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka något. Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten med tanke på inflation och höga energipriser.

Övergripande lägesbild

Läget i länet är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Fyra kommuner rapporterar om nya anvisningar från Migrationsverket, mottagningskapacitet är generellt god bland
kommunerna. En av de fyra kommunerna rapporterar dock om att boendefrågan är en utmaning då det finns få lägenheter att tillgå både inom den kommunala samt privata sektorn.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin. De flesta hanterar uppkomna brister genom ökad lagerhållning, längre leveranstider samt i vissa fall personalökning för att kunna hantera logistikproblem. Problemen är fortsatt störst inom
lantbrukssektorn där det finns svårigheter att styra om verksamheten. På lång sikt kan effekterna, framför allt inom lantbruk, innebära att verksamheter tvingas läggas ned. En stor utmaning är även de fortsatt höga energipriserna och det finns en oro inför kommande vinter.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens dialog med branschorganisationer inom livsmedelssektorn fortsätter.
 • Länsstyrelsen arbetar med en fördjupad regional lägesbild för att få en bättre bild av läget i länet.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels den ökande smittspridningen av covid-19, dels personalsituationen inom hälso- och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser. Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka något.

Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten med tanke på inflation och höga energipriser.

Övergripande lägesbild

Läget är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Region Värmland rapporterar dock om betydande påverkan på grund av personalbrist, med anledning av covid-19. Även ett flertal kommuner rapporterar om personalbrist inom vård- och omsorgsverksamheter, till följd av corona.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin. De flesta hanterar uppkomna brister genom ökad lagerhållning, längre leveranstider samt i vissa fall personalökning för att kunna hantera logistikproblem. Problemen är fortsatt störst inom
lantbrukssektorn där det finns svårigheter att styra om verksamheten. På lång sikt kan effekterna, framför allt inom lantbruk, innebära att verksamheter tvingas läggas ned. En stor utmaning är även de fortsatt höga energipriserna och det finns en oro inför kommande vinter.

Antalet behovssökande som vänder sig till bland annat Karlstads kyrkliga stadsmission fortsätter öka. Redan under pandemin märktes en ökning av antalet individer som sökte stöd hos stadsmissionen och denna trend håller i sig. Det är även nya grupper av individer som söker stöd. Det finns en oro att antalet sökande kommer fortsätta öka till följd av de stigande priserna på mat och energi.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Kommunspecifikt

En kommun rapporterar om att diskussioner kring bränslepriser pågår, leverantörer tar kontakt med kommunen och vill omförhandla avtal. En annan kommun rapporterar om att prisökningar och leveransproblem skapar osäkerhet vid upphandlingar och byggnation.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen för dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens dialog med branschorganisationer inom livsmedelssektorn fortsätter.
 • Länsstyrelsen arbetar med en fördjupad regional lägesbild, för att få en bättre bild av läget i länet.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels den ökande smittspridningen av covid-19, dels personalsituationen inom hälso- och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka något. Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten med tanke på inflation och höga energipriser.

Övergripande lägesbild

Läget är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Samtliga kommuner samt Regionen har i sin lägesrapportering fortsatt angett ”ingen påverkan”. Länsstyrelsen bedömer att läget är lugnt med få nyheter i lägesrapporteringen.

Den första juli 2022 beslutade Region Värmland att rekommendationen om source control inom vård- och omsorg återinförs på grund av den ökande smittspridningen av covid-19 i länet.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin. De flesta hanterar uppkomna brister genom ökad lagerhållning, längre leveranstider samt i vissa fall personalökning för att kunna hantera logistikproblem. Problemen är fortsatt störst inom lantbrukssektorn där det finns svårigheter att styra om verksamheten. På lång sikt kan effekterna, framför allt inom
lantbruk, innebära att verksamheter tvingas läggas ned. En stor utmaning är även de fortsatt höga energipriserna och det finns en oro inför kommande vinter.

Antalet behovssökande som vänder sig till bl. a. Karlstad kyrkliga stadsmission fortsätter öka. Redan under pandemin märktes en ökning av antalet individer som sökte stöd hos stadsmissionen och denna trend håller i sig. Det är även nya grupper av individer som söker stöd. Det finns en oro att antalet sökande kommer fortsätta öka till följd av de stigande priserna på mat och energi.

Migrationsverket har inlett utbetalning för kommunernas iordningställande av evakueringsplatser under våren. Flera kommuner har redan fått beslut om ersättning.

Inför den manifestation som anordnas av R Paludan den 22/7 sker en samverkan med Länsstyrelsen, Polisen, kommunen m.fl. Flera aktörer planerar alternativa aktiviteter på annan plats.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Kommunspecifikt

En kommun lyfter frågan om vilka möjligheter det finns att de som redan finns i kommunen får stanna om de skyddssökande inte kan bo kvar i eget boende. Kommunen ser det som viktigt att de familjer som finns i kommunen får stanna då de redan etablerat sig på platsen och barnen redan har börjat i skolan och önskar att de kan anvisas direkt till kommunen, för att undvika onödiga flyttar.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens dialog med branschorganisationer inom livsmedelssektorn fortsätter.
 • Länsstyrelsen arbetar med en fördjupad regional lägesbild, för att få en bättre bild av läget i länet.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels den ökande smittspridningen av covid-19, dels personalsituationen inom
hälso- och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och
korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet
inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka något. Det finns en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten med tanke på inflation och höga energipriser.


Övergripande lägesbild

Läget är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Samtliga kommuner samt Regionen har i sin lägesrapportering fortsatt angett ”ingen påverkan”. Länsstyrelsen bedömer att läget är lugnt med få nyheter i lägesrapporteringen.
Den första juli 2022 beslutade Region Värmland att rekommendationen om source control inom vård- och omsorg återinförs på grund av den ökande smittspridningen av covid-19 i länet. Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin. De flesta hanterar uppkomna brister genom ökad lagerhållning, längre leveranstider samt i vissa fall personalökning för att kunna hantera logistikproblem. Problemen är fortsatt störst inom
lantbrukssektorn där det finns svårigheter att styra om verksamheten. På lång sikt kan effekterna, framför allt inom lantbruk, innebära att verksamheter tvingas läggas ned. En stor utmaning är även de fortsatt höga energipriserna och det finns en oro inför kommande vinter.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Kommunspecifikt

En kommun rapporterar om fall av försök till nätfiske.

Migrationsverket har placerat 52 skyddssökande i en av länets kommuner. Kommunen har förberett mottagandet med bl.a. boende och skola.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens dialog med branschorganisationer inom livsmedelssektorn fortsätter.
 • Länsstyrelsen arbetar med en fördjupad regional lägesbild, för att få en bättre bild av läget i länet.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

På grund av dels den ökande smittspridningen av covid-19, dels personalsituationen inom
hälso- och sjukvården, bedöms Liv och hälsa som måttligt påverkad.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och
korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet
inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka något. Det finns ändock en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten med tanke på inflation och höga energipriser.


Övergripande lägesbild

Läget är stabilt , samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår.
Det upplevs att det är en brist på information ut till kommunerna från centrala myndigheter. Hur flyktingsituationen 2015 2016 hanterades påverkar hur kommunerna ser på situationen idag.

Av de kommuner som lämnat in lägesbild redovisar en kommun betydande påverkan, gällande några verksamheter inom kommunen, IFO, AMI (integration), skola, MAS och kommunens fastighetsbolag. Några av länets kommuner har gått upp i stab, medan andra har tillsatt arbetsgrupper för att bevaka läget. Alla kommuner jobbar intensivt med att inventera och ta fram evakueringsboende samt tillfälliga boenden. Det finns ett stort intresse hos allmänheten och hos media kring beredskapsfrågor och planering av flyktingmottagande.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter behovet av tidig information från Migrationsverket när det gäller
avtal om boende inom respektive kommun samt vilka platser som avses tas i
anspråk. Det finns behov av samordnad information och informationsinsatser riktade till
privatpersoner gällande både hemberedskap och privata initiativ för att stötta
flyktingar. Det finns ett önskemål från samtliga aktörer att information från centrala myndigheter skickas på ett enhetligt sätt.

Behov av information till flyktingar från Migrationsverket om eget ansvar för boende
och mat om de inte söker ABO, anläggningsboende.

Det finns ett önskemål om regional samverkan kring tolkfrågor.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Länsstyrelsen genomför samverkanskonferenser med kommuner, Region Värmland samt andra relevanta aktörer.

Länsstyrelsen har aktiverat en stab som jobbar dagtid.

Länsstyrelsen har startat möten med det organiserade civilsamhället och fortsatta kontakt
kommer hållas.

Det regionala krishanteringsrådet är aktiverat och kommer ha möten veckovis. Vid första mötet deltog Migrationsverket.

Länsstyrelsen håller veckovisa möten med länets kriskommunikatörer.

Kommunspecifikt

Till en kommun har det genom privata initiativ kommit särskilt många ukrainska
flyktingar vilket bidragit till högre arbetsanhopning och en oklar situation. Läget är
ansträngt men under kontroll. Kommunen har behov av att få en tydligare bild av hur
många flyktingar de förväntas ta emot.
En kommun har startat upp en planerad utbildning kring infosäkerhet.
En kommun rapporterar ökad cyber aktivitet jämfört med tidigare men brandväggen
stoppar.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar. Kommunerna upplever en brist på information från centrala myndigheter.

Övergripande lägesbild

Läget är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Samtliga kommuner samt Regionen har i sin lägesrapportering fortsatt angett ”ingen påverkan”. Länsstyrelsen bedömer att läget är lugnt med få nyheter i lägesrapporteringen.
Enligt Handelskammarens Värmlands senaste rapport ses effekter av den kraftiga inflationen för företag i länet, genom bland annat prisökningar och kort giltighet på offerter. Vissa menar även att ”ett fast pris inte längre finns”.

Kompetensbristen i länet är en utmaning för många verksamheter, till exempel inom IT, restaurang, bygg och transport. Bristen är delvis en följd av den säkerhetspolitiska situationen och efterverkningar av coronapandemin.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att majoriteten av verksamheter i länet ser effekter av kriget i Ukraina samt kvarvarande effekter av coronapandemin. De flesta hanterar uppkomna brister genom ökad lagerhållning, längre everanstider samt i vissa fall personalökning för att kunna hantera logistikproblem. Problemen är fortsatt störst inom lantbrukssektorn där det finns svårigheter att styra om verksamheten. På lång sikt kan effekterna, framför allt inom lantbruk, innebära att verksamheter tvingas läggas ned. En stor utmaning är även de fortsatt höga energipriserna och det finns en oro inför kommande vinter. I samband med flyktingmottagandet är det en utmaning för kommunerna att, med kort varsel, erbjuda barnomsorg för de yngre barnen

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens dialog med branschorganisationer inom livsmedelssektorn fortsätter.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.
Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och
korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet
inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.
Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget öka något. Det finns ändock en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten med tanke på inflation och höga energipriser


Övergripande lägesbild

Läget är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Samtliga kommuner samt Regionen har i sin lägesrapportering fortsatt angett ”ingen påverkan”. Länsstyrelsen bedömer att läget är lugnt med få nyheter i lägesrapporteringen.
Länsstyrelsen Värmland vill uppmärksamma att barnperspektivet tydligare behöver beaktas i flyktingmottagandet, till exempel i samband med flytt vid flera tillfällen. Det är även viktigt att möjligheten till skolgång underlättas bland annat genom tidig information från Migrationsverket så att kommunerna ska kunna planera och iordningställa för detta.

Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar, kort giltighet på offerter samt brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på ytterligare insatskemikalier samt kraftiga prisökningar inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet inom lantbrukssektorn, med
potentiellt långsiktiga konsekvenser. Vilket fortsatt bekräftas av branschen.
Några kommuner lyfter att utbildningar i cybersäkerhet och informationssäkerhet pågår.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsens integrationsnätverk har genomfört en träff, den 31 maj, där Skolverket deltog.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens dialog med branschorganisationer inom livsmedelssektorn fortsätter.
 • Dialogen rörande kommuntal har påbörjats. Ett möte med kommunerna är inplanerat.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och
korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet
inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser. Påverkan på privatekonomi,
framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget inte som stor, undantaget de tidigare
höga elpriserna. Det finns ändock en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd
kommer att öka till hösten. Några kommuner lyfter frågan om normen för försörjningsstöd ger en ”skälig levnadsnivå” med anledning av prisökningarna. I nuläget upplevs inga större utmaningar kopplat till mottagandet i skolverksamheter.

Övergripande lägesbild

Läget är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Samtliga kommuner samt Regionen har i sin lägesrapportering fortsatt angett ”ingen påverkan”. Länsstyrelsen bedömer att läget är lugnt med få nyheter i lägesrapporteringen.

Länsstyrelsen Värmland vill uppmärksamma att barnperspektivet tydligare behöver beaktas i flyktingmottagandet, till exempel i samband med flytt vid flera tillfällen. Det är även viktigt att möjligheten till skolgång underlättas bland annat genom tidig information från Migrationsverket så att kommunerna ska kunna planera och iordningställa för detta.

Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar, kort giltighet på offerter samt brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på ytterligare insatskemikalier samt kraftiga prisökningar inom industrin.
I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.

Socialtjänst

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget inte som stor, undantaget de tidigare höga elpriserna. Det finns ändock en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten. Dels beroende på höga elpriser, dels beroende på höga matkostnader. Några kommuner lyfter frågan om normen för försörjningsstöd ger en ”skälig levnadsnivå” med anledning av prisökningarna.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsens integrationsnätverk kommer att genomföra en träff den 31 maj där Skolverket kommer att delta.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.
 • Länsstyrelsens dialog med branschorganisationer inom livsmedelssektorn fortsätter.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och
korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet
inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.

Påverkan på privatekonomi, framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget inte som stor, undantaget de tidigare höga elpriserna. Det finns ändock en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten. Några kommuner lyfter frågan om normen för försörjningsstöd ger en ”skälig levnadsnivå” med anledning av prisökningarna. I nuläget upplevs inga större utmaningar kopplat till mottagandet i skolverksamheter.


Övergripande lägesbild

Läget är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Samtliga kommuner samt Regionen har i sin lägesrapportering fortsatt angett ”ingen påverkan”.

Det pågår en aktiv samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, både på regional och lokal nivå.

Region Värmland har inlett vaccination av flyktingar från Ukraina främst genom uppsökande verksamhet i samverkan med civilsamhället.

Länsstyrelsen Värmland vill uppmärksamma att barnperspektivet tydligare behöver beaktas i flyktingmottagandet, till exempel i samband med flytt vid flera tillfällen. Det är även viktigt att möjligheten till skolgång underlättas bland annat genom tidig information från Migrationsverket för att kommunerna ska kunna planera och iordningställa för detta.

Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar, kort giltighet på offerter samt brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på ytterligare insatskemikalier samt kraftiga prisökningar inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.

Kommunspecifikt

En kommun har fått uppgift om att en privat fastighetsägare har tecknat ett avtal med Migrationsverket om ett anläggningsboende, som kommer att påverka kommunen på sikt.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har gått tillbaka till grundberedskap och staben kan snabbt aktiveras.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har tillsammans med Arbetsförmedlingen genomfört ett dialogmöte om arbetsmarknadsfrågor kopplade till flyktingfrågor.
 • Länsstyrelsens integrationsnätverk kommer att genomföra en träff den 31 maj där Skolverket kommer att delta.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.
Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och
korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet
inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser. Påverkan på privatekonomi,
framför allt för redan utsatta grupper, bedöms i nuläget inte som stor, undantaget de tidigare
höga elpriserna. Det finns ändock en oro att antalet ansökningar om försörjningsstöd kommer att öka till hösten. Det rapporteras från några kommuner att försörjningsstöden ”inte räcker till” på grund av de stigande kostnaderna.
I nuläget upplevs inga större utmaningar kopplat till mottagandet i skolverksamheter.

 

Övergripande lägesbild

Läget är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår.

Samtliga kommuner samt Regionen har i sin lägesrapportering fortsatt angett ”ingen påverkan”. Det pågår en aktiv samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Region Värmland har inlett vaccination av flyktingar från Ukraina främst genom uppsökande verksamhet i samverkan med civilsamhället.

Länsstyrelsen Värmland vill uppmärksamma att barnperspektivet tydligare behöver beaktas i flyktingmottagandet, till exempel i samband med flytt vid flera tillfällen.

Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar, kort giltighet på offerter samt brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på ytterligare insatskemikalier samt kraftiga prisökningar inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser. Migrationsverket har tecknat avtal med en kommun om boende som möjliggör att ukrainska flyktingar kan bo kvar i kommunen.

Skola

Kommunerna rapporterar om en god vilja att gå i skola och att många barn går i eller ska börja skolan. Några har fortfarande distansundervisning från Ukraina. Det finns få anvisningar till länet, vilket medför en risk för ett stort mörkertal av barn som inte ges möjlighet till skolgång på grund av att kommunen inte vet att de befinner sig i kommunen. En utmaning som många kommuner rapporterar om är tillgång till behörig personal som kan ukrainska. Dock rapporterar flera kommuner om tillgång till ukrainsktalande personer i sin egen organisation.

Kommunspecifikt

En kommun rapporterar om ett stort utbud av aktiviteter som ordnats av civilsamhället till både barn, ungdomar och vuxna, mycket idrott men också slöjdverksamheter, matlagning och språkundervisning. En kommun har anställt en ukrainsktalande samordnare.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har aktiverat en stab som jobbar dagtid och genomför regelbunden samverkan med länets aktörer.
  Personalstyrkan i staben anpassas efter behov.
 • Det regionala krishanteringsrådet är aktiverat och genomför från och med nu möten månadsvis.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har genomfört ett dialogmöte med kommuner, frivilligorganisationer och övriga civilsamhället.
 • Länsstyrelsen har tillsammans med Arbetsförmedlingen bjudit in till ett dialogmöte om arbetsmarknadsfrågor kopplade till flyktingfrågor.
 • Länsstyrelsens integrationsnätverk kommer att genomföra en träff den 31 maj där Skolverket kommer att delta.
 • Länsstyrelsen har intensifierat dialogen med kommunerna och regionen om det säkerhetspolitiska läget.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på insatskemikalier samt kraftiga prisökningar och korta giltighetstider på offerter inom industrin. I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet
inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.

I nuläget upplevs inga större utmaningar kopplat till mottagandet i skolverksamheter. Några kommuner gör bedömningen att rapportering om kriget i media skapar en viss oro hos allmänheten, detta tillsammans med det stundande beslut rörande NATO-medlemskap kan komma att påverka förtroendet.

Övergripande lägesbild

Läget är stabilt , samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Samtliga kommuner samt Regionen har i sin lägesrapportering angett ingen påverkan.

Samverkan med civilsamhället och kommunerna sker på flera håll i länet. Länsstyrelsen Värmland vill uppmärksamma att barnperspektivet tydligare behöver beaktas i flyktingmottagandet, till exempel i samband med flytt vid flera tillfällen.

Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar och brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Till följd av detta har flera aktörer ökat sin lagerhållning.

Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på vissa insatskemikalier samt kraftiga prisökningar inom industrin.

I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser.

Skola

 • Kommunerna rapporterar om att viljan att gå i skola/förskola är god. Några elever i gymnasie- och
  högstadieåldern får fortsatt undervisning på distans från Ukraina. En kommun rapporterar vetskap om ett fåtal
  barn som ännu inte ansökt om att börja skolan.
 • Två kommuner har genomfört specifika insatser för att få fler barn att börja i skolan. Övriga kommuner bedömer dessa insatser som ej nödvändiga.
 • De flesta kommuner har tillgång till språkkunnig personal. En kommun rapporterar om att den språkkunniga personal som finns att tillgå saknar lärarlegitimation. Två kommuner har svårigheter att rekrytera relevant personal.
 • Vissa kommuner rapporterar om utmaningar kopplat till att kunna ta emot fler elever på kort varsel. Två kommuner rapporterar om oro kopplat till vad barn med traumatiska upplevelser behöver för extra stöd och vad det ställer för krav på organisationen. Övriga kommuner ser i dagsläget inga utmaningar.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har aktiverat en stab som jobbar dagtid och genomför regelbunden samverkan med länets aktörer.
 • Personalstyrkan i staben anpassas efter behov.
 • Det regionala krishanteringsrådet är aktiverat och genomför från och med nu möten månadsvis.
 • Länsstyrelsen arbetar med de åtgärder som identifierats i genomförda analyser.
 • Länsstyrelsen har bjudit in till ett dialogmöte med kommuner, frivilligorganisationer och övriga civilsamhället.
 • Länsstyrelsen har tillsammans med Arbetsförmedlingen bjudit in till ett dialogmöte om arbetsmarknadsfrågor
  kopplade till flyktingfrågor.
 • Länsstyrelsen har genomfört ett dialogmöte med näringslivet. Frågor som diskuterades var kopplat till kriget i
  Ukraina.
 • Länsstyrelsens integrationsnätverk kommer att genomföra en träff den 31 maj där Skolverket kommer att delta.

Kommunspecifikt

Några kommuner gör bedömningen att rapportering om kriget i media skapar en viss oro hos
allmänheten.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från och dialog med Migrationsverket.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar. Till följd av detta har flera aktörer ökat sin lagerhållning. Länsstyrelsen har fått rapporter om brist på vissa insatskemikalier samt kraftiga prisökningar inom industrin.

I dagsläget ses störst påverkan på näringslivet inom lantbrukssektorn, med potentiellt långsiktiga konsekvenser. I nuläget upplevs inga större utmaningar kopplat till mottagandet i skolverksamheter.

Några kommuner gör bedömningen att rapportering om kriget i media skapar en viss oro hos allmänheten, detta tillsammans med det stundande beslut rörande NATO-medlemskap kan komma att påverka förtroendet.


Övergripande lägesbild

Läget är stabilt , samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Samtliga kommuner och Regionen har i sin lägesrapportering angett ingen påverkan. Det upplevs att det är en fortsatt brist på information från Migrationsverket ut till kommunerna. Det finns en fortsatt vilja från allmänheten att hjälpa till i flyktingmottagandet, samverkan med civilsamhället och kommunerna sker på flera håll i länet.

Länsstyrelsen Värmland vill uppmärksamma att barnperspektivet tydligare behöver beaktas i flyktingmottagandet, till exempel i samband med flytt vid flera tillfällen. Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar och brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar.

Hittills har 14 ensamkommande barn anvisats till länet. Majoriteten av länets kommuner har ännu inte fått ensamkommande barn anvisade.

Ingen kommun har ännu fått några flyktingar anvisade till sig, dock bor ca 450 flyktingar i eget boende. Flera av länets kommuner rapporterar om en god beredskap för att kunna ta mot barn i skolan. En kommun rapporterar om att ett 30-tal barn har sökt grundskola och knappt 20 förskola.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från Migrationsverket när det gäller avtal om boende inom respektive kommun samt när platserna förväntas tas i anspråk. Behov finns även av samverkan kring långsiktiga boendelösningar.

Det har även lyfts en fråga kring Migrationsverkets plan på långsiktig samverkan med kommunerna med hänsyn till att flyktingar från Ukraina ännu inte ingår i sedvanligt flyktmottagande.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har aktiverat en stab som jobbar dagtid och genomför regelbunden samverkan med länets aktörer.
 • Personalstyrkan i staben anpassas efter behov.
 • Det regionala krishanteringsrådet är aktiverat och genomför från och med nu möten månadsvis.
 • Länsstyrelsen har tillsammans med representanter från kommun, region och civilsamhället genomfört ett analysarbete rörande risker och samverkansbehov kopplat till flyktingmottagning. Det har även genomförts en
  bredare riskanalys med fokus på Värmland. Länsstyrelsen arbetar nu med det åtgärder som identifierats.
 • Ett flertal dialogmöten har hållits i Länsstyrelsens regi som en del av den dialogprocess som skett inför beslut av kommuntal 29/4. Länsstyrelsen har som ett komplement till inrapportering av reviderade kommuntal bifogat en skrivelse med utestående frågor gällande flyktingmottagande.
 • Länsstyrelsen har genomfört ett dialogmöte med länets näringslivsorganisationer.
 • Länsstyrelsen har bjudit in till ett dialogmöte med kommuner, frivilligorganisationer och övriga civilsamhället.
 • Länsstyrelsen har tillsammans med Arbetsförmedlingen bjudit in till ett dialogmöte om arbetsmarknadsfrågor kopplade till flyktingfrågor.

Kommunspecifikt

En kommun har rapporterat om tillfälliga prisjusteringar av avtal med anledning av stigande bränslepriser.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar. Kommunerna upplever fortsatt en brist på information, främst från Migrationsverket.

Näringslivet rapporterar om påverkan av de stigande drivmedelspriserna samt befarade bristen på AdBlue. Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar och brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Detta kan på sikt leda till brist på vissa livsmedel och tjänster. Den allmänna prisökningen påverkar redan sargade näringar.


Övergripande lägesbild

Det finns en fortsatt vilja från allmänheten att hjälpa till i flyktingmottagandet, samverkan med civilsamhället och kommunerna sker på flera håll i länet.

Länsstyrelsen Värmland vill uppmärksamma att barnperspektivet tydligare behöver beaktas i flyktingmottagandet, till exempel i samband med flytt vid flera tillfällen.

Några kommuner utrycker att det finns utmaningar i mottagandet av ensamkommande barn.

Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar och brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Detta kan på sikt leda till brist på vissa livsmedel. Kommunerna rapporterar om at prisökningen på drivmedel kommer leda till ett behov att se över avtal, för till exempel skolskjuts och matleveranser.

I samband med dialogprocessen kring kommuntal för jämn fördelning mellan kommunerna, har en informationsbrist identifierats. Kommunerna bedömer att deras möjligheter att bidra med boende till stor del är avhängiga Migrationsverkets arbete under maj-juni. I och med bristen på information saknar kommunerna förutsättningar att planera för andra beredskapsåtgärder, kring till exempel skola. Till detta kommer frågan om ersättning för exempelvis tomhyror.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från Migrationsverket när det gäller avtal om boende inom respektive kommun samt när platserna förväntas tas i anspråk. Behov finns även av samverkan kring långsiktiga boendelösningar.

Det har även lyfts en fråga kring Migrationsverkets plan på långsiktig samverkan med kommunerna med hänsyn till att flyktingar från Ukraina ännu inte ingår i sedvanligt flyktmottagande.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Länsstyrelsen har aktiverat en stab som jobbar dagtid och genomför regelbunden samverkan med länets aktörer. Personalstyrkan i staben anpassas efter behov.

Det regionala krishanteringsrådet är aktiverat och genomför möten veckovis.

Länsstyrelsen har tillsammans med representanter från kommun, region och civilsamhället genomfört ett analysarbete rörande risker och samverkansbehov kopplat till flyktingmottagning. Det har även genomförts en bredare riskanalys med fokus på Värmland. Länsstyrelsen arbetar nu med det åtgärder som identifierats.

Dialogmöten har hållits i Länsstyrelsens regi som en del av den dialogprocess som sker inför beslut av kommuntal 29/4.

Kommunspecifikt

Av de kommuner som lämnat in lägesbild redovisar en kommun fortsatt betydande påverkan, gällande några verksamheter inom kommunen, IFO, AMI (integration), skola, MAS och kommunens fastighetsbolag.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar. Kommunerna upplever fortsatt en brist på information främst från Migrationsverket.

Näringslivet rapporterar om påverkan av de stigande drivmedelspriserna samt befarade bristen på AdBlue. Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar och brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Detta kan på sikt leda till brist på vissa livsmedel och tjänster. Den allmänna prisökningen påverkar redan sargade näringar.


Övergripande lägesbild

Läget är stabilt , samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår.
Det upplevs att det är en fortsatt brist på information från Migrationsverket ut till kommunerna.

Av de kommuner som lämnat in lägesbild redovisar en kommun betydande påverkan, gällande några verksamheter inom kommunen, IFO, AMI (integration), skola, MAS och kommunens fastighetsbolag. Det finns en ojämn fördelning
av flyktingar mellan kommunerna i länet. De flyktingar som kommit har främst anlänt genom privata initiativ. Det finns en fortsatt vilja från allmänheten att hjälpa till i flyktingmottagandet. Civilsamhället har rapporterat att en beredskap finns för att stötta om och när behoven uppstår.

Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar och brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Detta kan på sikt leda till brist på vissa livsmedel. Kommunerna rapporterar om att prisökningen på
drivmedel kommer leda till ett behov av att se över avtal, för till exempel skolskjuts och matleveranser.

Länsstyrelsen Värmland vill uppmärksamma att barnperspektivet tydligare behöver beaktas i flyktingmottagandet, till exempel i samband med flytt vid flera tillfällen. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma begräsningarna inom den hårt
belastade barnpsykiatrin.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter fortsatt behovet av tidig information från Migrationsverket när det gäller avtal om boende inom respektive kommun samt när platserna förväntas tas i anspråk. Behov finns även av samverkan kring långsiktiga boendelösningar.

Det finns ett önskemål om regional samverkan kring tolkfrågor samt framtagande av information på ukrainska och ryska.

Kommunerna ser ett behov av samverkan på nationell nivå gällande problematiken kopplat till högre drivmedelspriser och möjlighet till justering av avtal, riktlinjer och vägledning efterfrågas. Detta för att
säkerställa att det finns leverantörer av dessa tjänster i framtiden.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Länsstyrelsen har aktiverat en stab som jobbar dagtid och genomför regelbunden samverkan med länets aktörer. Personalstyrkan i staben anpassas efter behov. Det regionala krishanteringsrådet är aktiverat och genomför möten veckovis.

Länsstyrelsen har tillsammans med representanter från kommun, region och civilsamhället genomfört ett analysarbete rörande risker och samverkansbehov kopplat till flyktingmottagning. Länsstyrelsen arbetar nu med de åtgärder som identifierats. Det pågår samtidigt en bredare riskanalys med fokus på Värmland.

Landshövdingen har haft ett dialogmöte med Barnombudsmannen för att diskutera hur barnperspektivet på ett tydligare sätt kan tillgodoses i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsen har bjudit in till ett möte med aktörer inom livsmedelssektorn för att få en regional samlad lägesbild.

Länsstyrelsen har haft en dialog med kommunernas skolchefsnätverk, gällande samverkan i skolfrågor kopplat till flyktingmottagandet.

Kommunspecifikt

En kommun rapporterar ett ansträngt läge på grund av att det genom privata initiativ kommit särskilt många ukrainska flyktingar vilket bidragit till högre arbetsanhopning och en oklar situation. Läget är ansträngt men under kontroll. Kommunen har behov av att få en tydligare bild av hur många flyktingar de förväntas ta emot.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar.

Kommunerna upplever fortsatt en brist på information främst från Migrationsverket.

Näringslivet rapporterar om påverkan av de stigande drivmedelspriserna samt den befarade bristen på AdBlue. Flera olika aktörer rapporterar om problematik kring prisökningar och brist på exempelvis; foder, utsäde, gödning och reservdelar. Detta kan på sikt leda till brist på vissa livsmedel och tjänster. Den allmänna prisökningen påverkar redan sargade näringar.

Övergripande lägesbild

Det upplevs att det är en fortsatt brist på information från Migrationsverket ut till kommunerna. Flera av länets kommuner rapporterar om att flyktingar anlänt till kommunen genom privata initiativ.

Regionen erbjuder vaccination mot Covid-19 på regionens vaccinationsmottagningar för personer från Ukraina som befinner sig i länet. Regionen erbjuder även kostnadsfria resor med regionens kollektivtrafik (mot uppvisande av pass eller ID-handling)

Det finns ett intresse hos allmänheten kring beredskapsfrågor och planering av flyktingmottagande, några kommuner rapporterar även om ett ökat intresse från media. Civilsamhället har rapporterat att en beredskap finns för att stötta om och när behoven uppstår.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter behovet av tidig information från Migrationsverket när det gäller avtal om boende inom respektive kommun samt när platserna förväntas tas i anspråk. Behov finns även av samverkan kring långsiktiga boendelösningar.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Länsstyrelsen har tillsammans med representanter från kommun, region och civilsamhället genomfört ett analysarbete rörande risker och samverkansbehov kopplat till flyktingmottagning.

Länsstyrelsen har tillsammans med kommunrepresentanter genomfört ett första möte kring frågor rörande bosättning.

Länsstyrelsen har haft ett dialogmöte med en kommun om ensammankommande barn.

Länsstyrelsen har kontaktat organisationer och aktörer i länet för att få en fördjupad beskrivning av läget.

Kommunspecifikt

En kommun rapporterar om att de påbörjat mottagande av Ukrainska flyktingar i skolverksamheten. En annan kommun förbereder ett mer storskaligt mottagande i skolverksamheten.

Samlad bedömning

Kommunerna upplever en brist på information främst från Migrationsverket. Näringslivet rapporterar om påverkan av de stigande drivmedelspriserna samt befarade bristen på AdBlue. Den allmänna prisökningen påverkar redan sargade näringar.

Övergripande lägesbild

Läget är stabilt, samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår. Det upplevs att det är en brist på information ut till kommunerna från Migrationsverket. Hur flyktingsituationen 2015-2016 hanterades påverkar hur kommunerna ser på situationen idag.

Alla kommuner har jobbat intensivt med uppdraget att inventera befintliga platser för tillfälliga boenden, Värmland har rapporterat in 2727 tillfälliga boenden av varierande tillgänglighetsgrad.

Några kommuner rapporterar om en stor vilja från allmänheten att hjälpa till med flyktingmottagandet, exempelvis genom att erbjuda privata boenden.

Arbetsförmedlingen förbereder stöd till flyktingar som kommer.

Näringslivet rapporterar om att Ryssland är en liten direkt handelspartner till Värmland, men vissa företag är direkt påverkade av kriget och tappar omsättning till Ryssland på grund av sanktioner. Detta kan komma att innebära kraftigt försvårade affärsrelationer.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Det finns önskemål om information på ukrainska och ryska.

Det finns ett behov av samverkan kring primärvård och vaccination.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Länsstyrelsen har tillsammans med representanter från kommun, region och civilsamhället påbörjat ett analysarbete avseende risker och samverkansbehov kopplat till flyktingstillströmning.

Länsstyrelsen har aktiverat funktionen L9 som bland annat har till uppgift att starta upp en samverkansgrupp avseende bostäder.

Länsstyrelsen har startat en inventering av översättningsbyråer, samt aktörernas behov av översättningstjänster.

Kommunspecifikt

En kommun rapporterar om att de påbörjat mottagande av Ukrainska flyktingar i skolverksamheten.

En kommun har infört en e-tjänst för privatpersoner som vill upplåta boenden till flyktingar.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar. Kommunerna upplever en brist på information, främst från Migrationsverket.

Att prata med barn om oro för läget i omvärlden

Det är många barn som känner oro med anledning av kriget i Ukraina. Ofta tar barn del av nyheter i sociala medier eller via kompisar, där det lätt kan spridas rykten eller uppgifter som inte stämmer. Som vuxen kan du behöva strategier för att stötta barnen och hjälpa dem hantera sin oro. Här hittar du användbara länkar med tips och råd på hur du kan agera.

Prenumerera på den här sidan

Hantera prenumeration

Kontakt