Länsstyrelsens uppdrag från regeringen till följd av covid-19

Länsstyrelsen har hittills fått flera regeringsuppdrag med anledning av coronapandemin. Länsstyrelsen har det regionala områdesansvaret och samarbetar löpande med länets aktörer för att på bästa sätt utföra uppdragen.

Länsstyrelserna har det geografiska områdesansvaret på regional nivå och dessutom en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap. Länsstyrelsen Värmland har en aktiv roll i både i det förebyggande och förberedande arbetet i länet och vid hantering av inträffade samhällsstörningar.

Uppdrag att i samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att, i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ, bistå regionerna vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19 inom sina respektive geografiska områden.

Uppdrag att i samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Regeringen avser besluta om ett uppdrag till alla länsstyrelser om att bistå regionerna i arbetet med att få fler att vaccinera sig. Arbetet ska särskilt inriktas på de grupper där vaccinationstäckningen är lägre. Länsstyrelserna ska även sammanställa och sprida åtgärder som visat sig ha god effekt. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet löpande och slutredovisas senast den 31 december 2021.

Tilläggsöverenskommelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängning av uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

Regeringen förlänger uppdraget till Folkhälsomyndigheten att, i samråd
med länsstyrelserna och regionerna, fortsatt säkerställa adekvata flödeskedjor
för serologisk testning och storskalig testning för pågående infektion i hela
landet. Myndigheten ska fortsatt på nationell nivå säkerställa att alla
behövliga strukturer för testning och testningens följder finns på plats i
samarbete med regionerna, länsstyrelserna och andra aktörer som behövs för
genomförandet.

Förlängning av uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 Pdf, 136.1 kB.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer

Uppdrag i och med regeringsbeslut S2020/07620 den 14 oktober 2020. Uppdraget avslutades 29 september 2021.

Länsstyrelserna ska:

  • Identifiera särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning, exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och serveringsställen och följa dessa särskilt noggrant,
  • vid behov vidta lämpliga åtgärder,
  • bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas,
  • utveckla uppföljningen, föreslå och tillämpa enhetliga kriterier som ska användas i rapporteringen.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Uppdraget ska vara klart och redovisat för regeringen senast den 1 september. Länsstyrelsen ska bedöma vilka insatser som kan behövas inom myndighetens ansvarsområde samt ta fram en plan för hur dessa insatser skulle kunna genomföras. Uppdraget ska ske i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB samt i dialog med SKR. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 Länk till annan webbplats.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer i länen. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Skåne.

Uppdraget avslutades formellt 15 oktober 2020 men har relaterad förlängning i regeringsbeslut S2020/07620 den 14 oktober 2020.

Information till allmänhet och kommuner

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att informera bland annat allmänhet och kommuner om hur viktigt det är att efterleva myndigheternas rekommendationer. Detta så att de kan agera på ett bra sätt när länsstyrelserna uppmärksammar brister.

Uppdraget avslutas den 15 oktober 2020.

Uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor och sommaraktiviteter Länk till annan webbplats.

Smittskydd på serveringsställen – Stöd, råd och vägledning

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning kring restaurangverksamhet. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna ska omfatta både en pågående infektion i covid-19 samt antikroppstester.

Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 Länk till annan webbplats.

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna och lämna in underlaget till regeringskansliet. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet Länk till annan webbplats.

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19. Länets kommuner och Region Värmland beställer den skyddsutrustning de behöver genom sina normala kanaler i första hand. Länsstyrelsens roll är att samordna eventuella kvarstående akuta behov. Länsstyrelsen förmedlar akuta behov av material till Socialstyrelsen, som beslutar om eventuell leverans.

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395