Regional handlingsplan

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Fågelholkar. Grön infrastruktur för småfåglar. 

Remiss av handlingsplan för Grön infrastruktur

Värmlands läns handlingsplan för grön infrastruktur var under första halvan av 2018 ute på remiss till kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, naturvårdsorganisationer och berörda branschorganisationer.

Den regionala handlingsplanen är efter remissen ett levande dokument. Ambitionen är att med tillgänglig och framtida kunskap arbeta vidare med åtgärder för att bibehålla, återskapa och nyskapa miljöer i syfte att stärka grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Rapporten är omfattande och har för att öka läsbarheten delats in i tre delar. Nedan ges en kort beskrivning av innehållet i varje del, en länk till respektive del av handlingsplanen och till handlingsplanen i sin helhet.

Del A. Beskriver bakgrund, mål och syfte med handlingsplanen för grön infrastruktur i Värmland.
Del APDF

Del B. Sammanfattande beskrivning av förutsättningar för grön infrastruktur i länet indelat efter miljömål och mål för friluftslivet.
Del BPDF

Del C. En samlad bild av länets utmaningar med förslag på åtgärder.
Del CPDF

Bilaga 1
Arter i odlingslandskapetPDF

Hela handlingsplanen. Innefattar alla delar, A-C.
Handlingsplan för grön infrastrukturPDF

Rapporten är ännu inte färdigbearbetad. Efter remissen kommer den att kunna kompletteras utifrån inkomna remissvar. Kompletteringar av beskrivningar och kartor kan komma att ske oavsett yttranden.

Ett webbaserat kartverktyg med värdetrakter för länets naturtyper finns tillgängligtlänk till annan webbplats (WebbGIS)

Filmen förklarar vikten av regionala handlingsplaner

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer och funderingar. Din insats i arbetet med grön infrastruktur är viktig.

Kontakt

Grön infrastruktur

Kontaktperson
Gruppen för Miljö-Energi-Klimat
Samhällsbyggnad