Samhällsviktig verksamhet

Vårt samhälle är idag uppbyggt på en rad komplexa verksamheter. Vissa av dessa verksamheter är helt avgörande för hur samhället i sin helhet fungerar, de man kallar för samhällsviktiga verksamheter.

För att samhället ska fungera även vid en allvarlig kris är det viktigt att definiera vilka verksamheter som är nödvändiga för att undvika eller hantera kriser. När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra.

Med samhällsviktiga verksamheter menas dels verksamheter som måste fungera för att inte deras bortfall ska leda till en samhällsstörning, dels verksamheter som måste finnas för att hantera samhällsstörningar när de väl inträffar.

Samhällsviktig verksamhet ur krisberedskapsperspektiv

Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor:

Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

De samhällsviktiga verksamheterna består i stor utsträckning av olika flöden och processer som på olika sätt utnyttjar infrastrukturer, exempelvis el- och telekablar och vägar. Avbrott i en verksamhet påverkar dessutom andra samhällsviktiga verksamheter.

Vad som är samhällsviktigt kan variera i olika situationer beroende på vilken händelse det handlar om.

Exempel på samhällsviktiga verksamheter

 • Tekniska försörjningssystem
 • Information och kommunikation
 • Finansiella tjänster
 • Hälso- och sjukvård
 • Social omsorg och trygghet
 • Skydd och säkerhet
 • Person- och varutransporter
 • Handel och industri
 • Offentlig förvaltning

Fördjupad information och vägledningar

Samhällsviktig verksamhet (MSB.se)länk till annan webbplats

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB.se) länk till annan webbplats

Regional samverkan

Varje fredag sammankallar och genomför Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) en regional samverkanskonferens med länets räddningstjänster, kommunernas beredskapssamordnare, Region Värmland, polisen, SOS Alarm samt Militärregion Väst.

Ett fokus för den samverkanskonferensen är pågående eller kommande händelser som kan ge direkt eller indirekt påverkan på samhällsviktig verksamhet.

Projektet Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland

Det värmländska samhället, precis som samhället i stort, präglas av ökad komplexitet och ökade beroendeförhållanden. Att skydda det som är skyddsvärt inklusive samhällsviktig verksamhet är centralt för samhällets krishantering. Länsstyrelsen Värmland driver 2016-2019 projektet Skydd av samhällsviktig
verksamhet Värmland.

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

 • Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

En verksamhet kan vara samhällsviktig på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Att identifiera vilka verksamheter som är samhällsviktiga är en grundförutsättning för arbetet med bland annat risk- och sårbarhetsanalyserna, civilt försvar, styrel och för att skydda samhällsviktig verksamhet. Identifiering av
samhällsviktig verksamhet sker inom ramen för det geografiska områdesansvaret.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har i handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet identifierat elva samhällssektorer. Kopplat till Försvarsmaktens omvända stödbehov är fem av dessa särskilt prioriterade: transporter, livsmedel, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och
kommunikation samt energiförsörjning. Projektet Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland kommer att fokusera sitt arbete och genomföra tematiska workshops på dessa samhällssektorer.

Mål och syfte

Syftet med projektet är att skapa ett motståndskraftigt Värmland med en förbättrad förmåga hos samhällsviktig verksamhet att stå emot och återhämta sig från allvarliga störningar.

Målet är att skapa en samsyn i länet för hur man identifierar samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden samt att detta genererar mätbara och jämförliga redovisningar i kommunernas, landstingets och länets risk- och sårbarhetsanalyser.

Tidslinje

Kontakt