Covid-19/Coronavirus SARS-CoV-2

COVID-19 är deklarerat som en pandemi av WHO. Coronaviruset SARS-CoV-2 finns spridd i hela världen och påverkar stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.

Besöksregler till Länsstyrelsen Värmland

Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Nu hjälps vi åt

Var och en i Sverige har ett personligt ansvar att förhindra spridning av Covid-19.

 • Följ myndigheternas råd
 • Hjälp till att minska smittspridningen
 • Skydda utsatta grupper
 • Personer över 70 år och andra riskgrupper ska begränsa sina sociala kontakter
 • Besök inte äldre släktingar
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 • Håll avstånd till andra människor på offentliga platser och på platser där människor samlas som idrottsplatser, badhus, gym och andra träningslokaler
 • Undvik rusningstrafik i den mån det går
 • Avstå från onödiga resor
 • Påskhelgen är vanligtvis en stor reshelg, men rekommendationen är att stanna hemma i närområdet i påsk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Var källkritisk
 • Sprid inte rykten
 • Om du har frågor om coronaviruset bör du i första hand söka information via myndigheters webbplatser.
 • Belasta inte vårdnumret 1177 med allmänna frågor om Covid-19
 • Du kan ställa allmänna frågor om Covid-19 via 113 13.
 • Besök Krisinformation.selänk till annan webbplats för bekräftad information från myndigheter och ansvariga aktörer
 • Besök Regionvarmland.selänk till annan webbplats för information om var du kan vända dig vid olika sorters frågor om det nya coronaviruset
 • Följ din hemkommuns webbplats och sociala medier

Vårens högtider blir annorlunda i år/The spring holidays will be different this year (underavsnitt denna sida)

Allmänna råd som gäller alla verksamheter i Sverige

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Föreskrifter och allmänna råd – covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Tillgänglighetsanpassad information hos andra myndigheter och organisationer

Tillgänglig information om pågående smittspridning (Myndigheten för delaktighet)länk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information om covid-19 (Krisinformation.se)länk till annan webbplats
Informationen om covid-19 är tillfällig och kan komma att ändras.

Lättläst om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats
Information på lättläst svenska.

Regeringens arbete

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Begränsa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Länsstyrelserna har fått uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial

Länsstyrelserna ska utföra uppdraget i samarbete med MSB och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Uppdraget syftar till att Socialstyrelsen ska få en heltäckande bild av läget i kommuner och regioner samt uppfattning om behovet av stöd gällande sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.

Samordningsprocessen innebär att länsstyrelserna ska bistå Socialstyrelsen med att bland annat samla in underlag från kommuner, bedöma läget och inom ramen för sitt geografiska områdesansvar, utgöra en plattform för att mäkla resurser mellan kommunerna.

Om behoven inte kan tillgodoses ska länsstyrelserna överlämna sin bedömning till Socialstyrelsen som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Regeringen har förtydligat och kompletterat förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 med bestämmelser om att även en länsstyrelse får begära in uppgifter från regioner och kommuner om den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive region eller kommun har tillgång till.

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 (regeringen.se)länk till annan webbplats

Förordning (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (regeringen.se)länk till annan webbplats

Utökat förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Det tidigare förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är utökat från och med söndag 29 mars.

Förordningen innebär att det, från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Ändringen i förordningen förtydligar även att en länsstyrelse kan meddela föreskrifter inom länet eller del av det om färre deltagare än 50 deltagare om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (svenskforfattningssamling.se, PDF)länk till annan webbplats

Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) (riksdagen.se)länk till annan webbplats

Ytterligare begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar (Polisen.se)länk till annan webbplats

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter gäller från 25 mars och innebär att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av Covid-19.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av Covid-19 på restauranger och caféer m.m.; (PDF, 133 kB)länk till annan webbplats

Från och med 1 april är det nationellt besöksförbud på äldreboenden

Det gäller samtliga äldreboenden i Sverige. Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Besöksförbud har införts på samtliga vårdavdelningar (Region Värmland)

Det innebär att det inte är möjligt att besöka en vän eller anhörig som är inlagd på en vårdavdelning. Undantag kan göras för närstående till kritisk sjuka patienter om besökaren inte har luftvägssymtom.

Via 1177.se hittar du telefonnummer till vårdavdelningarlänk till annan webbplats

Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler i Värmlands län

Det är för att hindra smittspridning av det nya coronaviruset inom hälso- och sjukvården. Syftet är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal. Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna.

För Region Värmlands tre sjukhus:

 • Sjukhuset Torsby. Alla patienter med planerade besök hänvisas till tältet utanför akutmottagningen.
 • Centralsjukhuset i Karlstad, CSK. Alla patienter med planerade besök hänvisas till huvudentrén och/eller Klarälvsentrén. Vid entréerna finns vakter och vårdpersonal som guidar patienterna vidare.
 • Sjukhuset Arvika hänvisar patienter med planerade besök via skyltar.

Begränsat tillträde till sjukhusen och vårdcentralerna (Region Värmland, pressmeddelande 2020-03-15)länk till annan webbplats

Inreseregler till Sverige

Det är tillfälligt stopp för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)länk till annan webbplats, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Inreseförbudet gäller alltså inte från länder inom EU samt Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein.

Från inreseförbudet finns ett uttryckligt undantag för personer som transporterar varor. Rätten till asyl påverkas inte av beslutet.

Frågor och svar – inresestopp till EU via Sverige (regeringen.se)länk till annan webbplats

Förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverigelänk till annan webbplats

Karantänregler vid resa till Norge

Från och med tisdag 17 mars gäller karantänregler för resande från Sverige och Finland över gränsen till Norge. Det innebär att personer som ankommer Norge från Sverige eller Finland ska uppehålla sig i karantän i 14 dagar efter ankomst till Norge.

Det finns undantag från karantänreglerna. Det gäller personer som reser mellan hemmabostad och sitt arbete som innebär att gränsen till Norge måste passeras. För att kunna upprätthålla kritiska samhällsfunktioner i Norge samt ta till vara på befolkningens grundläggande behov, inklusive varu- och passagerartransporter, är även de personer som är strikt nödvändiga för dessa funktioner undantagna från karantänreglerna.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) (lovdata.no)länk till annan webbplats

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Värmland följer händelseutvecklingen och har regelbundna avstämningar med regionala och nationella aktörer.

Länsstyrelsen Värmland beslutade att från och med den 11 mars 2020 aktivera sin egen krisorganisation i stabsarbete. Beslutet gäller tills vidare. Bemanningen kommer att anpassas efter behoven men bygger inledningsvis på att staben kommer att vara igång under minst två månader.

Länsstyrelsen huvudsakliga roll är att samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen har regelbunden samverkan flera dagar i veckan med länets kommuner och räddningstjänster, Region Värmland, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket, näringslivet och det civila samhället. Till detta sker rapportering och samverkan med övriga länsstyrelser, nationellt ansvariga myndigheter samt regeringskansliet.

Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • vid behov samordna viss verksamhet mellan kommuner, region och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media kan samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.
 • Kontinuerligt ta fram lägesbilder för konsekvenser, åtgärder och resurser samt påverkan på samhällsviktig verksamhet för att såväl regional som nationell samordning ska kunna ske på bästa sätt.

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands stab kan skicka förfrågan via kris.varmland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00

Från och med 14 april
Måndag - fredag 08:00-12:00    

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands krisledningsstab med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
kris.varmland@lansstyrelsen.se.