Delgivningsföretag

Alla delgivningsföretag behöver vara auktoriserade för att få bedriva verksamhet. Personalen på ett auktoriserat delgivningsföretag behöver dessutom godkännas av Länsstyrelsen, oavsett om de ska arbeta med delgivning eller inte.

Delgivningsföretag kan ansöka om auktorisation och godkännande av personal hos Länsstyrelsen.

Uppdaterad 2020-06-17

Länsbokstäver
AB – Stockholms län
BD – Norrbottens län
M – Skåne län
O – Västra Götalands län

Lista över auktoriserade delgivningsföretag

Företag

Verksamhetsområde

Beslut/tillsyn

Aktiv Delgivning AB

Box 2384

403 16 Göteborg

Hela landet

O

Alfa Notitia AB

Box 291

177 25 Järfälla

Hela landet

AB

Anders Frisk Service
Alvägen 8
449 41 Nol

Västra Götalands län

O

Auktoritet Inkasso AB
Dammliden 3
137 69 Österhaninge

Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Västmanlands, Skåne och Västra Götalands län

AB

Backdala Hästgård
Germundsmålavägen 67
371 92 Karlskrona

Hela landet

M

Delcon KB
Box 1041
212 10 Malmö

Hela landet

M

Delgivning och återtag i Mälardalen
Ringvägen 24
632 39 Eskilstuna

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala,
Stockholms och
Östergötlands län

AB

Delgivningsbyrån DeltraKravek AB
Box 738
120 02 Årsta

Hela landet

AB

Delgivningstjänst FJ AB
Box 437
191 24 Sollentuna

Hela landet

AB

Fire Reportage/Figge Bergquist
Gustafs torg 12
270 30 Tomelilla

Skåne län

M

Gotlands Delgivningstjänst AB
Silte Snausarve 437
623 43 Havdhem

Hela landet

AB

Grycksbo Miljöservice
Engelbrektsgatan 54
791 60 Falun

Dalarnas och Gävleborgs län

AB

Inkasso & Delgivningsbyrå JAkiS i Sverige AB
Navestadsgatan 39
603 66 Norrköping

Hela landet

O

Intrum Delgivningsservice AB
105 24 Stockholm

Hela landet

AB

J Hansson försäljning och förmedling i Vänersborg AB
Selringen 149
462 95 Frändefors

Hela landet

O

Kalmar Delgivningscenter
Mitko Capanov
Björkuddevägen 29 A
393 59 Kalmar

Hela landet

M

Scutus Solution AB
Strandvägen 5 A, 5 tr
114 51 Stockholm

Hela landet

AB

Sven-Olof Bohlin
Södra Timmervik 720
462 94 Frändefors

Västra Götalands län

O

Söderhamns Media Vision
Box 261
826 26 Söderhamn

Hela landet

BD

Uni-Part
Mosjöstigen 7, nb
702 33 Örebro

Örebro län

AB

Vinstmaskinen Sverige
Oskarsparken 2
702 12 Örebro

Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands,
Västra Götalands, Örebro
och Östergötlands län

AB

Zelts Delgivningsbyrå AB
Box 115
913 22 Holmsund

Hela landet


Zodiak Security AB
Smörgatan 22
412 76 Göteborg

Hela landet

M

 

Vad ska ansökan om auktorisation innehålla?

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag ska innehålla uppgifter om:

 • Sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt, om sökanden är en juridisk person, motsvarande uppgifter om verkställande direktör eller annan som leder verksamheten samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i delgivningsföretaget.
 • Namn, person- eller organisationsnummer och adress för sådana ägare som har ett betydande inflytande över ledningen av företaget.
 • Vilka personer som är anställda eller i övrigt verksamma i företaget och vilka av dessa som redan är godkända.
 • Hur bolagets firma tecknas.
 • Inom vilket eller vilka län som delgivningsföretaget planerar att utföra delgivningsverksamhet.

Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur företaget tänker bedriva delgivningsverksamheten och hur företaget ska se till att personalen har nödvändig utbildning.

Vad ska jag skicka med ansökan?

 • Personbevis.
 • Konkursfrihetsbevis.
 • Bevis om frihet från näringsförbud.
 • Försäkran om att ni inte har förvaltare enligt föräldrabalken.

Avgifter

Tillsammans med ansökan ska en avgift betalas in till Länsstyrelsen för prövning av auktorisationen.

 • Ansökan om auktorisation: 7 100 kronor.
 • Godkännande av personal i samband med ansökan om auktorisation: 870 kronor per person.
 • Godkännande av personal som sker vid annan tidpunkt: 1 660 kronor per person.

Din ansökan behandlas inte förrän vi fått in din betalning.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten.
 4. Vi fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat.
 6. Om du har fått ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Godkännande av personal

All personal på ett auktoriserat delgivningsföretag behöver godkännas av Länsstyrelsen innan de får arbeta i företaget. Det gäller även:

 • personal som inte ska utföra delgivning
 • den som leder verksamheten
 • ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse.

Länsstyrelserna i Skåne, Norrbotten, Stockholm och Västra Götaland har i uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag.

Kontakt