Älgförvaltningsgrupp och älgförvaltningsområden

Länsstyrelsen utser tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna till förvaltningsgrupp över varje älgförvaltningsområde.

Gruppen som ansvarar för förvaltningsområdet ska upprätta en älgförvaltningsplan. Målet med planen är att på lång sikt förvalta älgstammen på ett ekologiskt hållbart sätt.

Gruppen ska följa upp förvaltningen och målen både under jaktsäsongen och utanför jaktsäsongen. Så långt som möjligt samordna förvaltningen inom området genom årliga samråd.

Gruppen ska även ge ett skriftligt yttrande om älgskötselplanerna innan de skickas in till Länsstyrelsen.

Gruppen ska föreslå den minsta areal som krävs för att få fälla en årskalv, samt den minsta areal som krävs för att få fälla en vuxen älg. Arealkraven kan skilja sig åt inom olika delar av förvaltningsområdet. Dessa förslag ska lämnas till Länsstyrelsen som tar beslut om registrering av licensområden.

Gruppens uppgift är att verka för att de uppsatta målen för älgstammens storlek och sammansättning nås under jaktsäsongen. Om jakten tydligt avviker från planen är det gruppens uppgift att rapportera detta till Länsstyrelsen, samt föra en dialog med jakträttshavarna.

Gruppen ska träffas minst två gånger om året. Ordförande i gruppen ansvarar för kontakten med Länsstyrelsen. Ordförande är också ansvarig för att senast två veckor innan mötet kalla till det, så länge inte särskilda skäl föreligger. Ordförande är ansvarig för att det finns en dagordning för mötena, samt att de protokollförs. Dessa protokoll ska skickas in till Länsstyrelsen utan dröjsmål.

Gruppen får fatta beslut när minst två av representanterna för markägarna och två representanter för jägarna är närvarande. Om en ledamot inte kan närvara, men ändå vill utöva sin rösträtt, kan ledamoten göra detta genom att ge en fullmakt till en annan ledamot. Denna fullmakt måste vara skriftlig, daterad och undertecknad. Den ska precisera för vilken eller vilka av frågorna den gäller. Den gäller endast för ett möte. En ledamot kan högst ta emot en fullmakt per möte.

Övergripande riktlinjer

Dokumentation och material

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut Övergripande riktlinjer för älgförvaltningen i Värmlands län.pdf 57.8 kB 2018-04-30 11.01

Älgförvaltningsområden

Dokumentation och material.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut-AFO-finnskogens.pdf 1.8 MB 2018-04-30 11.02
Karta-AFO-Finnskogens.pdf 1.6 MB 2018-04-30 11.02
ÄFP-Finnskoga-dalby-2017-19.pdf 333.1 kB 2018-04-30 11.02
Kontaktuppgifter-Finnskogens-180411.pdf 101.3 kB 2018-05-15 08.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fryken-Glafsfjorden-ÄFP-2017-19.pdf 1.6 MB 2018-05-15 08.50
Karta-Fryken-Glafsfjorden.pdf 1.5 MB 2018-05-15 08.50
Kontaktuppgifter-Fryken-Glafsfjorden-180411.pdf 100.8 kB 2018-05-15 08.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Karta-Klarälven-Fryken.pdf 1.6 MB 2018-05-15 08.51
Klarälven-Fryken-ÄFP-2017-19.pdf 3.7 MB 2018-05-15 08.51
Kontaktuppgifter-Klaralven-Fryken.pdf 39.8 kB 2018-06-26 09.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Karta-Örten.pdf 1.6 MB 2018-05-15 08.51
Kontaktuppgifter-Örten-180411.pdf 101.1 kB 2018-05-15 08.51
Örten-ÄFP-2017-2019.pdf 3.7 MB 2018-05-15 08.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Karta-Wermlandsberg.pdf 3.1 MB 2018-05-15 08.51
Kontaktuppgifter-Wermlandsberg-180411.pdf 100.8 kB 2018-05-15 08.51
Wermlandsberg-ÄFP-2017-19.pdf 2.9 MB 2018-05-15 08.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Glaskogen-ÄFP-2017-19.pdf 331.7 kB 2018-05-15 08.51
Karta-Glaskogen.pdf 7.7 MB 2018-05-15 08.51
Kontaktuppgifter-Glaskogen-180411.pdf 101.2 kB 2018-05-15 08.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Karta-Vänerbygden.pdf 1.4 MB 2018-05-15 08.52
Kontaktuppgifter-Vänerbygden-180411.pdf 101.8 kB 2018-05-15 08.52
Vänerbygden-ÄFP-2017-19.pdf 331.2 kB 2018-05-15 08.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bergslagskanalens-ÄFP-2017-19.pdf 3.8 MB 2018-06-26 09.15
Karta-Bergslagskanalens.pdf 1.6 MB 2018-06-26 09.15
Kontaktuppgifter-Bergslagskanalen-180411.pdf 101.9 kB 2018-06-26 09.15
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kontaktuppgifter-Vänern-Möckeln-180411.pdf 100.2 kB 2018-06-26 09.14
Karta-Vänern-Möckeln.pdf 1.4 MB 2018-06-26 09.14
Vänern-Möckeln-ÄFP-2017-18.pdf 331.7 kB 2018-06-26 09.14

Kontakt