Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan exempelvis:

  • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
  • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
  • förbättra vattenkvalitén
  • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet hos Jordbruksverket länk till annan webbplats

Fiskevårdbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Fram till 31 januari 2018 gick det att söka fiskevårdsbidrag.

Fiskevårdsbidrag (Förening - Jakt och fiske - Fiske - Fiskevårdsbidrag)

Kräftpestsmittat vatten

Länsstyrelsen har pestförklarat Bodaälven, Lilla Bör, Bärhustjärnet, Bärhussälven, och Stora Bör. Från dammen vid utloppet i Älsjön till dammen vid utloppet i Stora Bör Byälvens vattensystem (132) i Säffle och Årjängs kommun.

Länsstyrelsen har kräftpestförklarat vissa vattendrag i Säffle och Årjängs kommun

Utplantering av fisk och kräftor

Alla utplanteringar och flyttningar av fisk eller kräftor kräver ett tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånden behövs för att man inte skall plantera ut olämpliga arter på olämpliga platser och för att minska riskerna för spridning av fisk- och kräftsjukdomar.

Tillstånd för utplantering av fisk och kräftor

Alla utplanteringar och flyttningar av fisk eller kräftor kräver ett tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånden behövs för att man inte skall plantera ut olämpliga arter på olämpliga platser och för att minska riskerna för spridning av fisk- och kräftsjukdomar.

Vid prövningen tas hänsyn till arter som är upptagna på listan över hotade arter eller som är klassade som hänsynskrävande. Exempel på sådana arter är öring, flodkräfta och olika arter av grodor. Vid prövningen kontrolleras var arterna finns och hur en eventuell utplantering av den ansökta arten kan påverka de i området existerande arterna.

På ansökan ska framgå varifrån fisken eller kräftorna ska hämtas. Odling som levererar ska uppfylla villkoren för sättfiskstatus hos fiskhälsokontrollen samt vara fri från smittsamma sjukdomar.

Jordbruksverket har listor över hälsokontrollerade fisk- och kräftodlingar.

Att hälsokontrollera odlingarna där fisk eller kräftor hämtas ifrån är viktigt för att inte sprida oönskade arter eller sjukdomar i vår natur.

Fiskeriverket har utfärdat riktlinjer för vilka arter man kan få plantera ut och var samt vilka arter man under inga omständigheter får plantera ut (FIFS 2011:13) (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett tillstånd gäller ett år från beslutsdatum och på den tillståndsgivna mängden fisk eller kräftor som står angivet i beslutet.

Man får dela upp utplanteringen i omgångar bara utplanteringen har ägt rum inom den tid som finns angivet i beslutet.

Att söka ett utplanteringstillstånd är kostnadsfritt. Efter utplantering ska en utplanteringsrapport på mängden utplanderad fisk skickas in till Länsstyrelsen.

Tillstånd för utplantering av fisk och kräftor (PDF)PDF

Utplanteringsrapport för fisk och kräftor (PDF)PDF

Beräknad handläggningstid för ansökan är fyra veckor

Fisk eller kräftor i damm

Intresset för att ha fisk och kräftor i en damm är stort. Många vill gräva en damm för fisk eller/och kräftor på tomten för att ha till husbehov. Man måste då även söka ett tillstånd hos Länsstyrelsen för att gräva en damm. I ansökan ska man uppge syftet med att gräva dammen. Att man får tillstånd till att gräva en damm innebär inte automatiskt att man då också har fått ett tillstånd till att plantera ut fisk eller kräftor. Utplanteringstillståndet söker du som bekrivits ovan.

Flyttning och sumpning av fisk eller kräftor från ett område till ett annat, räknas som en utplantering och kräver även det ett tillstånd från Länsstyrelsen.

Vilka arter vill jag plantera ut?

Normalt sett krävs inga extra utplanteringar av en art som redan finns i ett vattenområde, för att skapa ett livskraftigt bestånd. Om arten redan finns i området finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare. Pengarna man använder till att köpa fisk eller kräftor för kan användas bättre genom att genomföra biotopförbättrande åtgärder. Genom sådana åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs dyra utsättningar år efter år.

Kontakt