Fiske

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Kräftpestsmittat vatten

Länsstyrelsen har pestförklarat Bodaälven, Lilla Bör, Bärhustjärnet, Bärhussälven, och Stora Bör. Från dammen vid utloppet i Älsjön till dammen vid utloppet i Stora Bör Byälvens vattensystem (132) i Säffle och Årjängs kommun.

Länsstyrelsen har kräftpestförklarat vissa vattendrag i Säffle och Årjängs kommun

Illustration, barn som metar. @makemyday

Fiskeregler i Värmlands län

 

I Sverige ägs alla fiskevatten av någon och man måste därför ha tillstånd från ägarna för att få fiska. Undantaget är fritt handredskapsfiske efter kusten och i den fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön.

I Vänern råder alltså fritt handredskapsfiske och du behöver alltså inte köpa fiskekort för den typen av fiske. Allt annat fiske i länets sötvatten kräver fiskerättsägarnas tillstånd i form av köpt fiskekort eller annan överenskommelse.

Med handredskap avses fiske med fiske med ett (1 st) spö, pilk eller liknande redskap som är utrustat med lina och högst 10 krokar.

Även om handredskapsfiske är fritt i Vänern finns det fiskeregler du måste följa.

Fiskeregler i Vänern (PDF)PDF I foldern finns mer information om de regler som gäller vid fiske i Vänern.

Fishing Regulations for Lake Vänern (PDF)PDF

Angelbestimmungen für den See Vänern (PDF)PDF

Länsstyrelsen Värmland är samordningslän för frågor som rör Vänern.

Med sötvattensområdena menas allt vatten i sjöar, vattendrag och
kanaler.

I övriga sötvattensområden är det fiskerättsägaren som själv beslutar om fiskets utövande när det gäller sötvattensfiske. Undantag: fiske som inte regleras i författningarna, exempelvis i områdena uppströms första definitiva vandringshindret.

Vissa fiskerättsägare (exempelvis fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar) säljer fiskekort till allmänheten och deras fiskregler måste då följas.

Observera, fiskerättsägarnas regler får bara innebära en skärpning, aldrig en
lindring, av eventuella gällande författningar.

Bestämmelserna i sötvattenområdet angående, fiskemetoder, minimimått
och fredningstider gäller endast i de stora sjöarna och i vattendragen upp till
det första definitiva vandringshindret.

Förbud mot fiske av lax och öring i Klarälven
Fiske av lax och öring inom Klarälvens västra och östra fredningsområde under förbudstiden 20 maj -15 september får endast bedrivas med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.
Förbud mot fiske av lax och öring i Klarälven (nyhetsartikel)

Redskap ska vara utmärkta med vakare, kula eller cylinder samt märkas så att det framgår vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare eller fritidsfiskare (se FIFS 1994:14). 

För personligt registreringsnummer för redskapsmärkning kontakta .

Vill du ha ett personligt registreringsnummer för att fiska med rörliga redskap i Vänern, exempelvis nät kontakta Länsstyrelsen Värmland.

I Sverige är det förbjudet att fiska med ljuster, harpuner, spjut och andra redskap som fisken kan spetsas med. Det är även förbjudet att rycka fast fisk på kroken. Fisken måste självmant hugga på kroken.

Det är även förbjudet att fiska med skjutvapen, sprängmedel, gift och elektrisk ström.

  • Fiskelagen (1993:787)
  • Lagen om gräns mot allmänt  vattenområde (1950:595)
  • Förordningen om  fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716)
  • Föreskrifter om  märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar (FIFS 1994:14)
  • Föreskrifter om  fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsförordnade som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Kontakt