Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Spår i snön. Foto: Fredrik Wilde

Spår av varg vid sidan av spår av klövvilt.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Rovdjur i Värmlands län

I Värmlands län finns fasta stammar av lodjur, kungsörn, järv och varg. Enstaka björnar förekommer sporadiskt. Sedan sommaren 2017 har vi däremot bekräftelse på en hona med ungar i norra Värmland.

Vi redovisar resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län.

Inventering och rapportering

Särskilt utbildade rovdjursspårare kvalitetssäkrar spår och observationer under vinterhalvåret. Allmänhetens och jägarnas bidrag med att under vinterhalvåret rapportera in rovdjursobservationer och spår är mycket viktig.

Så här går processen till vid inventering och rapportering:

 1. Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter.
 2. Länsstyrelserna genomför fältarbete och dokumentation. Spår och familjegrupper ska kvalitetssäkras, det vill säga matchas mot de kriterier som beskrivs i föreskrifterna. Uppfylls inte kriterierna kan man inte säga att ett spår eller en observation är kvalitetssäkrad.
 3. Viltskadecenter gör DNA-analyser och kvalitetssäkrar Länsstyrelsernas resultat.
 4. Naturvårdsverket fastställer resultatet.

Vinterns dokumentation av rovdjursförekomst ligger till grund för de regionala beståndsuppskattningarna. De resultat som redovisas under sommar/höst baseras på den dokumentation som gjorts under vinterns inventeringsperiod. Vi vet alltså inte hur många vargvalpar eller lodjursungar som fötts under våren. Dessa räknas in under nästkommande inventeringssäsong som för varg och lodjur startar 1 oktober varje år.

Informationen i lägesrapporterna från varginventeringen är ögonblicksbilder. Revirkartan ändras i takt med att vargar etablerar nya revir, vandrar ut, föds eller dör.

Inventeringsresultaten kan du följa allt eftersom via www.rovbase.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns alla rovdjursobservationer och DNA-prover som Länsstyrelsen registrerar.

Inventeringsrapporter

2018-2019

Inventeringsrapport 2018–2019 - En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands länPDF

Inventering av varg vintern 2018-2019 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU)länk till annan webbplats

Inventering av lodjur 2019 (Rovdata, Viltskadecenter)länk till annan webbplats

2017-2018

Inventeringsrapport 2017-2018. En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län (PDF)PDF

2016-2017

Inventeringsrapport 2016–2017. En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län (PDF)PDF

Inventering av varg vintern 2016-2017 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU) (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inventering av lodjur 2017 (Rovdata, Viltskadecenter)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänhetens rapporteringar är till stor hjälp i vårt arbete med inventering. Du kan till exempel bidra genom att rapportera med hjälp av appen Skandobs Touch. Med Skandobs-appen kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in.

Det skandinaviska rapporteringssystemet för björn, järv, lodjur och varg (Skandobs)länk till annan webbplats

Så kan du delta i rovdjursinventeringarna

 • Rapportera observationer omedelbart så att vi hinner till platsen innan spår eller DNA förstörts.
 • Använd mobilappen Skandobs touch och skicka rapporten direkt från platsen. Appen tar koordinaten från platsen där du står, och ett sms skickas till fältpersonal.
 • Foton och film på rovdjur kan användas i inventeringen, om vi kan fastställa var och när fotot/filmen togs.
  Tipsa oss gärna om platser som lämpar sig för att sätta upp en övervakningskamera. Det kan vara platser där rovdjur ofta passerar eller rovdjursdödade älgar eller rådjur.
 • Ta kontakt med Länsstyrelsen om du vill följa med ut för att se hur inventeringen går till eller om du vill ha provtagningsmaterial för att själv kunna samla in DNA från varg- eller björnspillning.

Så arbetar vi med rovdjursförvaltningen i länet

På Länsstyrelsens kontor är vi vilthandläggare som arbetar med rovdjursförvaltning, älgförvaltning och viltskador.

Stationerade ute i länet finns naturbevakare som arbetar heltid med rovdjursförvaltning. Under vintern har vi dessutom ett antal timanställda spårare för att klara av högsäsongen för inventering av varg, lodjur, järv och kungsörn.

Förvaltningsplan för rovdjur

I länets förvaltningsplan beskrivs hur Länsstyrelsen ska förvalta de stora rovdjuren utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art och information om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt.

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Värmlands län 2014-2018 (PDF)PDF

Nationella förvaltningsplaner för varg, björn, lo, järv, kungsörn (Naturvardsverket.se)länk till annan webbplats

Mål för viltstammarna i Sverige (Naturvardsverket.se)länk till annan webbplats

Värmlands län ingår i mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Värmlands län ingår tillsammans med sju andra län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Inom förvaltningsområdet samordnas länsstyrelserna i olika frågor som berör rovdjur, bland annat målsättningar för antal rovdjur per län, kvoter för skydds- och licensjakt med mera.

Norra förvaltningsområdet

Norra förvaltninggsområdet är de fyra huvudsakliga rennäringslänen vi har i Sverige. Området består av:

 • Jämtland,
 • Norrbotten,
 • Västerbotten
 • Västernorrland.

Mellersta förvaltningsområdet

Mellersta förvaltningsområdet är länen för vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige. Mellersta förvaltningsområdet förkortas ibland MFO och består av:

 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro.

Södra förvaltningsområdet

Södra förvaltningsområdet räknas som spridningsområden för de svenska rovdjursstammarna. Förvaltningsområdet består av:

 • Blekinge
 • Gotland
 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Skåne
 • Södermanland
 • Östergötland.

Samverkansrådet inom varje rovdjursförvaltningsområde samverkar i frågor som rör rovdjursförvaltningen samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen.

Varje län representeras av landshövdingen eller den som landshövdingen utser.

Viltförvaltningsdelegationer samverkar och besluta på länsnivå i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram. Landshövdingen är ordförande och de ledamöter som sitter i representerar politiska intressen samt olika intresseorganisationer inom jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen, yrkesfisket samt säter-/fäbodbruket.

Viltförvalningsdelegationen i Värmlands län

Länsstyrelsens besiktningspersoner

Kontorstid:

Per Larsson, 010-224 72 41

Liz Hansson, 010-224 72 50

Margareta Åkerman 010-224 72 49

Fredrik Wilde 010-224 72 48

För akuta rovdjursärenden* ring Tjänsteman i Beredskap:
08-454 20 82 (via SOS).

Gäller endast vid anmälan om dödat rovdjur*, eller rovdjursangrepp av dessa.
(*björn, varg, järv eller lo)

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl dygnet runt.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.