Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Skötsel och bevarandeplaner för skyddade områden kan du även få fram via Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat i Värmland

Värmland har cirka 190 naturreservat. Du kan välja att besöka dessa ute i skog och mark och du kan välja att besöka dessa via vår webbplats. Varje reservat har en egen sida med en beskrivning av området, bilder och föreskrifter som gäller för allmänheten.

Naturreservat i Värmlands län

Bilder från Värmlands naturreservat

Värmlands särskilda projekt

Utöver det dagliga skötselansvar och förvaltarskap Länsstyrelsen har för skyddade områden arbetar vi extra riktat genom särskilda projekt. Projekt som tar ett större omfång och som ofta involverar fler län är vårt. 

LIFE Vänern

Projekt LIFE Vänern restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern för ett antal fåglar och naturtyper som är utpekade i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Även friluftslivet gynnas eftersom det öppna landskapet är mer attraktivt att besöka. Projektet arbetar också för att öka kunskapen om Vänerns naturvärden och Natura 2000-områden.

Det är Länsstyrelserna i Värmland och i Västra Götaland som har ansvaret för att sköta och förvalta de skyddade områdena kring Vänern. Därför är LIFE Vänern ett samarbetsprojekt mellan de två länsstyrelserna och pågår fram till 2018.

Kontakt: Gunnar Lagerkvist

lifevanern.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LIFE Taiga

Värmland samarbetar med 13 andra länsstyrelser i EU-projektet Life Taiga. Under projekttiden ska totalt cirka 2000 hektar skog brännas. Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet som genomförs eftersom vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog för att klara sig.

LIFE Taiga är ett av de största EU-projekten av sitt slag, och är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara livsmiljöer och utrotningshotade arter. Projektet kommer att pågå under åren 2015-2019.

Kontakt: Jenny Sander

lifetaiga.slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Länsstyrelsen kan lämna statligt bidrag till kommuner för lokala naturvårdsinsatser (LONA). Syftet med bidraget är att stärka det lokala engagemanget i arbetet med biologisk mångfald och naturvård, att skydda natur och göra den tillgänglig för besökare.

Lokala naturvårdsinsatser - LONA (Stat och kommun)

Kontakt