Sätta upp skylt vid väg

Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen Värmland, Trafikverket eller kommunen. Det krävs också tillstånd från markägaren.

Skylt inom ett område med detaljplan

Om du vill sätta upp en skylt inom ett område med detaljplan krävs bygglov. Du ansöker om bygglov hos den kommun där området finns.

Skylt inom vägområdet (5-10 meter från vägbanan)

Om du vill sätta upp en skylt inom vägområdet, det vill säga 5-10 meter från vägbanan, ska du kontakta Trafikverket.

Reklamskyltar (Trafikverket)länk till annan webbplats

Vad är ett vägområde?

Alla vägar består av en vägbana och ett vägområde. Vägområdet varierar men kan sträcka sig mellan 5-10 m från vägbanan.

Bild av vägområde

Skylt utanför vägområdet

Om du vill sätta upp skylten inom 50 meter från vägområdet prövar Länsstyrelsen hur skylten kommer påverka trafiksäkerheten och landskapsbilden. Är skylten mer än 50 meter från vägområdet prövar vi enbart hur den påverkar landskapsbilden.

Om du vill sätta upp en skylt mer än 50 meter från vägområdet krävs endast tillstånd enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS). Prövningen sker utifrån en bedömning om skylten kan komma att inverka menligt på landskapsbilden.

Om du vill sätta upp en skylt inom 50 meter från vägområdet behöver du tillstånd enligt 46 § väglagen. Vi prövar om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Detta gör vi efter att Trafikverket fått lämna synpunkter.

Dessutom gör vi en prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) om skylten inte enbart ska monteras tillfälligt. Prövningen sker utifrån en bedömning om skylten kan komma att inverka menligt på landskapsbilden. Alla tavlor, skyltar, inskrifter eller jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål prövas.

Ansök om tillstånd för skylt utanför vägområdet

En ansökan ska innehålla:

 • Redogörelse för syftet med skylten.
 • Ritning av skylten där det framgår skyltens mått (höjd, bredd, djup, höjd från marken).
 • Information om hur skylten ska sättas upp (typ av fundament, stolpars material och dimensioner).
 • Information om utformning (text, typsnitt och storlek på texten, eventuella bilder).
 • Karta där skyltens önskade placering finns markerad. Det ska framgå hur långt från vägen skylten önskas placeras.

 

Avgiften för att ansöka om tillstånd är enligt följande belopp:

 • Prövning enligt väglagen - 700 kr
 • Prövning enligt LGS - 3 700 kr
 • Prövning enligt båda lagarna - 4 400 kr

Observera att ärendet inte handläggs innan betalningen inkommit. 

 • "Välkommen till-skylt"
  En kommun vill sätta upp en "Välkommen till kommunen-skylt" vid en av infartslederna. Skylten ska placeras cirka 20 meter från vägen. Om det inte är inom detaljplanelagt område lämnas ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften är 4 400 kr eftersom prövningen måste göras enligt både väglagen och LGS.
 • Informationsplakat för evenemang
  En förening ska anordna ett evenemang under en vecka och vill sätta upp ett informationsplakat intill en väg. Plakatet ska ställas cirka 40 meter från vägen. Eftersom det rör sig om en tillfällig anordning som inte ska finnas "varaktigt uppsatt" krävs inget tillstånd enligt LGS. Däremot krävs tillstånd enligt väglagen eftersom det sker inom 50 meter från vägområdet. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgift; 700 kr.
 • Reklamskylt på åker
  En näringsidkare vill sätta upp en reklamskylt på en åker cirka 70 meter från vägen. Eftersom det är mer än 50 meter från vägområdet krävs inget tillstånd enligt väglagen. Däremot krävs tillstånd enligt LGS. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgift; 3 700 kr.
 • Loppisskylt
  En familj ska anordna loppis under sommaren och vill ställa ut en liten skylt bredvid vägen. Eftersom skylten står inom vägområdet krävs tillstånd från Trafikverket.


Gör så här för att ansöka

 1. Skriv din ansökan enligt listan under "Vad ska en ansökan innehålla?".
 2. Betala in avgiften för att ansöka om tillstånd till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7739 . Handläggningen påbörjas först efter att avgiften betalats.
 3. Skicka in din ansökan till:

  Länsstyrelsen Värmland
  "Tillståndsansökan - reklamskylt"
  651 86 Karlstad

Kontakt